Академічна мобільність викладачів та студентів є однією із важливих умов підвищення якості вищої освіти.

Шановні студенти, зверніть увагу, що для здобувачів вищої освіти в університеті створені можливості індивідуальної академічної мобільності у межах участі у програмах проекту Еразмус+ та інших програм, грантів, стипендій, тощо.

З іншого боку, у рамках академічної мобільності заняття для студентів спеціальностей 091 Біологія та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) проводять викладачі з інших закладів вищої освіти, працівники наукових інституцій, природоохоронних та наукових установ тощо.

2020-2021 навчальний рік
Онлайн-лекція з навчальної дисципліни "Біотехнологія та генна інженерія" (канд. біол. наук, старший науковий співробітник Інституту харчової біотехнології та геноміки НАНУ Т.А. Круподьорова) (20.05.2021)

20 травня 2021 року у рамках співпраці з Інститутом харчової біотехнології та геноміки НАНУ за програмою навчальної дисципліни «Біотехнологія та генна інженерія» (викладач – канд. біол. наук, доцент кафедри загальної біології та екології СумДПУ імені А.С. Макаренка) для студентів 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія кандидатом біологічних наук, старшим науковим співробітником Тетяною Анатоліївною Круподьоровою проведена гостьова лекція на тему «Забезпечення оптимальних умов культивування деяких видів базидієвих грибів для підвищення приросту біомаси та покращення їх фізіологічної активності». В ході лекції студенти ознайомилися з актуальними проблемами створення лікарських та лікувально-профілактичних препаратів (зокрема, з антибіотичною, антимікотичною, онкостатичною, онкопротекторною, антивірусною активністю) з використанням культуральної рідини міцелію макроміцетів, а, також, з науково-практичним доробком лабораторії екстракції рослинної сировини та біоконверсії ІХБГ НАНУ з даної проблематики. Доцент В.М. Торяник, студенти 642, 643, 644 гр., адміністрація природничо-географічного факультету висловлює щиру подяку Т.А. Круподьоровій та керівництву ІХБГ НАНУ за співпрацю на ниві освіти і науки! Круподьорова Т. А. – випускниця природничо-географічного факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка 2002 року. Наші випускники – наша гордість!

Фото- та відеозвіти

Відео

Одним з основних напрямів діяльності природничо-географічного факультету є розвиток міжнародної співпраці, підготовка студентів до здійснення професійної діяльності на рівні світових стандартів.

Міжнародна діяльність ПГФ спрямована на забезпечення його інтеграції з міжнародною університетською спільнотою, створення оптимальних умов для академічної мобільності студентів та викладачів, реалізації спільних освітніх програм, підготовки наукових кадрів. 

Метою міжнародної діяльності на ПГФ є підвищення ефективності співпраці з ЗВО партнерами, пошук, вивчення і застосування кращого закордонного досвіду науково-дослідної та навчально-методичної роботи, розширення мобільності науково-педагогічних працівників і студентів, адаптація до європейських та світових стандартів із збереженням кращих напрацювань національної освіти, підвищення іміджу кафедри та університету в Україні та за її межами.

Головними напрямами діяльності ПГФ в міжнародному співробітництві є:

  • залучення науково-педагогічних працівників, магістрів та аспірантів до участі у міжнародних проєктах;
  • співпраця з міжнародними освітніми установами;
  • організація стажувань, підвищення кваліфікації викладачів;
  • використання міжнародного досвіду в науковій, навчально-методичній та культурно-виховній роботі;
  • сприяння науковій співпраці з іноземними колегами.

Науково–педагогічні працівники ПГФ плідно працюють в науково-дослідницькому напрямі, про що свідчить участь викладачів у міжнародних стажуваннях, публікації у закордонних виданнях тез доповідей та наукових статей.

Розвиток спільних програм є одним з важливих напрямів розвитку міжнародного співробітництва факультету. Тому актуальним залишається питання розширення сфери співробітництва з іноземними партерами, зокрема створення і впровадження програм подвійних дипломів.

Міжнародні договори про співпрацю з закордонними університетами

Міжнародні проекти та програми співробітництва

Академічна мобільність студентів в межах України