Коротка історія кафедри біології та методики навчання біології

Кафедра біології та методики навчання біології є однією із найстаріших кафедр Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Це кафедра з понад 90-річною історією, формування та розвиток якої починається разом із становленням університету.

У серпні 1930 року при агробіологічному відділенні Сумського інституту соціального виховання (нині – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка) було організовано дві біологічні кафедри – ботаніки та зоології, на базі яких у 2021 році створено нинішню кафедру біології та методики навчання біології. Понад 90 років ці кафедри функціонували та розвивалися як окремі структурні підрозділи факультету, який протягом історії свого існування мав різні назви: факультет природознавства, біохімічний, хіміко-біологічний, природничий факультет, і зрештою – природничо-географічний факультет.

Кафедра зоології у різний час також мала різні назви: «Зоології», «Зоології, анатомії та фізіології людини і тварин», «Біології людини та тварин» (Наказ №172 від 29.08.2014). Саме під останньою назвою кафедра існувала від 2014 до 2021 року. За весь період кафедру очолювали одинадцять завідувачів:  І. П. Чернецький (1934-1954), Т. С. Чупіс (1954-1966), А. Г. Масаригін (1966-1978), М. Є. Матвієнко (1978-1983, 1989-1993), проф. І. І. Яновський (1983-1988), В. М. Кравченко (1993-2001), М. П. Книш (2001-2003), Є. О. Лебідь (2003-2004, 2007-2012), І. Р. Мерзлікін (2004-2007),  Л. М. Гуніна (2017-2018), О. В. Говорун (2012-2017, 2018-2021).

Ще на початку становлення кафедри зоології у 1930-1940-х роках тут успішно працювали такі відомі науковці і досвідчені педагоги: ентомолог М. П. Дядечко, геологи І. П. Чернецький та Г. Г. Мурашківська, фізіологи Г. В. Попов, М. Т. Тарабріна, А. Ю. Хрупало, І. П. Барсук, В. А. Гурин, Л. М. Педосенко, А. Г. Масаригін, зоологи О. П. Чабан, Т. В. Родіонова, Т. С Чупіс, гістолог А. І. Завірюха, еколог і теріолог В. О. Межжерін. Пізніше на кафедрі працювали методисти Є. В. Середенко, С. М. Шевченко, гідробіологи С. В. Хурсенко, Н. П. Зачотнова, Л. Г. Соколов, А. М. Помозов, В. Д. Чиванов, біохімік проф. П. В. Ужако, патологоанатом і фізіолог проф. І. І. Яновський, анатом Л. М. Мазанова, протистолог В. М. Кравченко, фізіологи Л. М. Басанець, О. І. Іванова, І. Є. Пустовгар, В. Л. Зільман, С. Л. Зільман, С. М. Дмитрук, О. А. Касьяненко, Л. М. Гуніна, орнітологи М. Є. Матвієнко, М. П. Книш, Є. О. Лебідь, гідробіолог Р. В. Бабко, арахнолог В. А. Гнелиця, ентомолог А. М. Дериземля. Вони збагатили науковий доробок кафедри, залишили по собі добрі трудові й наукові традиції та зробили вагомий внесок в скарбницю пам’яті. 

Кафедра ботаніки протягом своєї історії лише раз змінювала назву – у 2014 році на «Кафедра загальної біології та екології» (Наказ №172 від 29.08.2014), під якою і функціонувала до 2021 року. Кафедрою за період її існування керували десять завідувачів: проф. Ю. П. Буженко (1930-1938), І. Н. Литвиненко (1938-1940; 1950-1953), С. О. Мулярчук (1943-1950), З. П. Шапошнікова (1953), Н. М. Панафутіна (1953-1958), Б. М. Польський (1958-1959), О. І. Летковський (1959-1961), проф. Н. І. Дегтярьова (1961-1976), проф. М. І. Стеблянко (1976-2000), А. П. Вакал (2000-2021).

У різні часи на кафедрі працювали висококваліфіковані, достойні, не байдужі до педагогічної діяльності люди, які здобували базову освіту у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах країни. У результаті, на кафедрі були створені значний науковий потенціал, традиції та відповідний мікроклімат.

Протягом 1930-1950-х рр. на кафедрі викладали такі досвідчені педагоги та науковці-ботаніки як проф. Ю. П. Буженко, Г. С. Гавриленко, І. Н. Литвиненко, С. О. Мулярчук, Н. М. Панафутіна. Протягом 1960-1970-х рр. професорсько-викладацький склад кафедри поповнився фахівцями не лише у галузі ботаніки – проф. М. І. Стеблянко, К. Д. Гончарова, Н. Г. Закорко, а й ґрунтознавства – Б. М. Польський, рослинництва – О. І. Летковський, М. М. Шкіль, Л. О. Пріщенко, М. А. Оверченко, І. Х. Сухарєва, Л. В. Пєлєвіна, проф. М. І. Стеблянко, дарвінізму та генетики – проф. Н. І. Дегтярьова, мікології – К. К. Карпенко, методики навчання біології – В. А. Ковтун, В. П. Суряднова. У 1980-1990-х рр. на кафедрі почали працювати ботаніки К. Д. Гончарова, Н. Г. Закорко, екологи та ботаніки А. П. Вакал та О. С. Родінка, генетики М. Г. Шульга та В. М. Торяник, мікробіолог та фізіолог рослин А. А. Шевченко, мікробіолог Я. М. Данько, фізіолог рослин М. П. Москаленко. У 2000-х колектив кафедри поповнився фахівцями у галузях ботаніки – І. В. Гончаренко та Т. С. Вінніченко, мікології – Ю. І. Голубцова (Литвиненко), методики навчання біології – Л. П. Міронець.

Навчальний процес на кафедрі обслуговували лаборанти, більшість з яких були випускниками кафедри. У різні роки тут працювали Л. В. Пєлевіна, В. А. Мамотенко, К. К. Карпенко, Н. Г. Закорко, М. В. Самсоненко, С. І. Дубовенко, Г. І. Дегтярьова, Є. Ф. Жигалова, Н. Н. Чайченко, Т. П. Носок, А. А. Шевченко, З. Ф. Рибенко, Л. Л. Шпак, Т. М. Гец, М. Г. Калініченко, Н. М. Кукса, І. В. Дегтярьов та ін. Кожен з названих зробив певний внесок у розвиток кафедри і сумлінно трудився. Деякі пройшли шлях від лаборанта до викладача (Л. В. Пєлевіна, А. А. Шевченко), доцента (К. К. Карпенко, Н. Г. Закорко, В. М. Торяник) та професора (Н. Н. Чайченко).

За понад 90-річну історію існування біологічних кафедр в їх аудиторіях і лабораторіях отримали фахові знання, набули ґрунтовну наукову та педагогічну підготовку тисячі студентів природничо-географічного та інших факультетів Сумського педагогічного університету.

1 вересня 2021 року шляхом об’єднання кафедри біології людини та тварин і кафедри загальної біології та екології було створено нинішню кафедру біології та методики навчання біології (Наказ №327 від 29.06.2021).

Сьогодні кафедра біології та методики навчання біології є випусковою кафедрою для підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) освітніх рівнів. Разом із дипломом біолога, вчителя біології загальноосвітніх навчальних закладів, випускники також отримують додаткову спеціальність психолога, вчителя хімії або початкових класів. Кращим випускникам кафедра надає рекомендації для вступу до аспірантури провідних наукових установ України.

Всі викладачі кафедри мають наукові ступені та вчені звання, є авторами цілого ряду наукових публікацій у провідних виданнях України та світу, підручників і навчальних посібників як для студентів закладів вищої освіти, так і учнів закладів середньої освіти.

Заняття та наукова робота студентів відбуваються у спеціалізованих кабінетах, лабораторіях та зоологічних музеях кафедри. Польові практики проходять на базі ННЦ «Ботанічний сад» та біологічного стаціонару «Вакалівщина». Під керівництвом викладачів кафедри студенти проходять дальню комплексну практику за межами Сумської області, відвідують південь та захід України.

Протягом всього періоду існування біологічних кафедр природничо-географічного факультету її співробітники беруть активну участь у державних цільових наукових і науково-технічних програмах. У 1986 році вони вперше були залучені до виконання госпдоговірних робіт. Науковці кафедри брали участь у проведенні державного кадастру природно-заповідного фонду Сумської області, а в останні роки вивчають біологічне різноманіття заповідних об’єктів і перспективних для заповідання територій Сумської області, результатом яких стало написання наукових характеристик досліджених заповідних територій і створення низки нових заповідних об’єктів області.

vakalЗ 1 вересня по 31 жовтня 2021 року виконувачем обов’язків завідувача кафедри біології та методики навчання біології було призначено кандидата біологічних наук, доцента Анатолія Петровича Вакала. Анатолій Петрович у 1992 році захистив кандидатську дисертацію «Оцінка трансформації наземних біогеоценозів в зоні впливу заводів по виробництву фосфорних добрив» за спеціальністю 03.00.16 – екологія; науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, академік НАН України, Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки Дідух Яків Петрович. У 2000 році А. П. Вакал став завідувачем кафедри ботаніки, згодом перейменованої у кафедру загальної біології та екології, якою успішно керував до 2021 року.

Анатолій Петрович є фахівцем у галузі екології, ґрунтознавства, ботаніки та охорони природи. На сьогодні має понад 100 наукових публікацій. За виcокий професіоналізм та високу результативність в науковій та науково-методичній роботі він неодноразово був нагороджений грамотами ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Сумської обласної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. У 2020 році отримав вчене звання професора Сумського державного педагогічного університету.

DSC 8048 a 60cf2З 1 листопада 2021 року на посаду завідувача кафедри було обрано кандидата біологічних наук, доцента Юлію Іванівну Литвиненко. Юлія Іванівна у 2007 захистила кандидатську дисертацію на тему «Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся» за спеціальністю 03.00.21 – мікологія; науковий керівник – доктор біологічних наук, професор, член-кор. НАН України, Лауреат державних премій України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України Дудка Ірина Олександрівна.

Юлія Іванівна є фахівцем у галузі мікології, ботаніки, фітопатології, екології та охорони природи. Вона є автором понад 70 наукових та методичних праць, серед яких монографії (одноосібних та у співавторстві), наукові статті у фахових наукових періодичних виданнях категорії «Б» та у виданнях, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Вона є керівником науково-дослідних тем, що мають номер державної реєстрації, керівником науково-дослідної лабораторії мікології та мікробіології СумДПУ імені А. С. Макаренка. Юлія Іванівна має високу результативність у керівництві учнівською та студентською науковою роботою. Під її керівництвом було підготовлено неодноразового переможця та призера Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії наук, а також переможців і лауреатів Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Біологія». За високий професіоналізм та високу результативність у науковій та науково-методичній роботі Ю. І. Литвиненко неодноразово була нагороджена грамотами ректора Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, подяками Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. У 2021 році Юлію Іванівну занесено на обласну Дошку Пошани «Педагогічна гордість Сумщини».

Історія кафедри біології людини та тварин

Ця багатогалузева кафедра існувала з часу становлення Сумського педагогічного університету. В аудиторіях і лабораторіях кафедри отримали фахові знання, набули ґрунтовну наукову та педагогічну підготовку тисячі студентів природничо-географічного та інших факультетів.

Зараз підготовку студентів з дисциплін кафедри успішно ведуть досвідчені викладачі, серед яких висококваліфіковані фахівці, дослідники тваринного світу: теріолог І.Р Мерзлікін, ентомолог О.В. Говорун, В.С. Латишев, О.Ю. Депутат. У галузі фізіології людини і тварин плідно працюють доктор біологічних наук, професор В.І. Шейко, доктор біологічних наук, професор М.П. Радзієвська, ст. викладач О.О. Пташенчук, старший викладач Е.А. Касьяненко, у галузі методики викладання біології – доцент С.Е. Генкал. Очолює кафедру кандидат біологічних наук, доцент О.В. Говорун.

Науковці кафедри разом із студентами, в співдружності з працівниками інших вищих навчальних закладів та наукових установ, щороку здійснюють експедиції у різні регіони України. Продовжується багаторічний моніторинг стану фауни Сумщини, не перериваються дослідження з екології багатьох видів безхребетних і хребетних тварин. Проводяться пошуки та обстеження нових ділянок, територій з метою створення природних резерватів, екологічні дослідження різноманітних водних об’єктів. Наукові дослідження з фізіології людини спрямовані на вивчення фізичного розвитку студентів, комплексну оцінку фізичного розвитку дітей дошкільного віку, особливості фізичного розвитку і стану здоров’я вихованців школи-інтернату, дітей в умовах промислового міста. Радіобіологічні дослідження проводяться в межах теми «Стан та діагностика порушень ліпідного обміну в осіб, опромінених іонізуючою радіацією у малих дозах». За участі співробітників кафедри були організовані та проводяться наукові конференції, науково-практичні семінари. Усе це в тісній співдружності з науковцями інших кафедр і факультетів університету.

В аудиторіях, лабораторіях та зоологічних музеях кафедри студенти опановують сучасні знання з зоології, цитології, гістології, анатомії та фізіології людини і тварин, біогеографії, орнітології, ентомології, радіобіології, біофізики, біології людини, паразитології, етології та багатьох інших дисциплін. Важливим етапом навчальної та наукової підготовки студентів є тривала польова зоологічна практика, що, звичайно, проходить на біологічному стаціонарі в мальовничій місцевості біля с. Вакалівщина, що в Сумському районі. Невід’ємною частиною підготовки є Дальні комплексна практика, яка зазвичай відбувається за межами Сумщини. Студенти пізнають світ живих істот, розширюють коло наукових інтересів, накопичують потенціал, який знаходить свій вихід у доповідях на засіданнях наукових гуртків, семінарів і конференцій, відображається в курсових та дипломних роботах. Кращі з студентів отримують можливість розвивати свої творчі здібності в аспірантурі.