Методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін на кафедрі загальної біології та екології

1 1 d48a2

Торяник В. М. Робочий зошит з «Генетики з основами селекції» (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія)  – Суми : ФОП ЦЬОМА С.П., 2021. – 76 с.

Робочий зошит укладено на основі досвіду викладання лабораторних занять навчального курсу «Генетика з основами селекції» на природничо-географічному факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відповідно до освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія.

Метою укладання «Робочого зошита» є прагнення викладача допомогти студентам: опанувати теоретичну частину навчальної дисципліни щодо закономірностей та механізмів спадковості та мінливості на молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому рівнях організації; а також, щодо сучасних методів селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; ознайомити студентів із сучасними методами генетичного аналізу, навчити застосовувати деякі з них на практиці; сприяти формуванню логіки планування генетичного експерименту та навичок коректної інтерпретації результатів генетичного аналізу; навчити розв’язувати генетичні задачі.

ekologichna stezhka 55dbc Екологічна стежка у Ботанічного саду / Сумський державний педагогічний університет, Кафедра загальної біології та екології ; уклад. : А. В. Рудик, Л. П. Міронець. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2018. – 48 с.  

Методичні рекомендації містять розробки екскурсій по екологічній стежці Ботанічного саду СумДПУ імені А. С. Макаренка. Також підготовлені рекомендації по розробці екологічної навчальної стежки та можливостям її використання під час проведення екскурсій, факультативних занять чи гурткової роботи учнів на території Ботанічного саду, містить приклади практичних дослідницьких завдань для учнів 6-9 класів.  Дані методичні рекомендації стануть у нагоді вчителям біології, екології, викладачам природничого напрямку, а також школярам та студентам.  
testovi zavd z fiziologiyi 8f400 Тестові завдання з фізіології рослин : методичні вказівки для студентів природничих факультетів педагогічних вищих навчальних закладів / укл. М. П. Москаленко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені  А. С. Макаренка, 2015. – 70 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу фізіології рослин для студентів природничо-географічних факультетів за спеціальністю «біологія».  
zadachi z fiziologiyi a825e Задачі з фізіології рослин : метод. рекоменд. [для студентів природничо-географічного факультету заочної та стаціонарної форм навчання, спеціальностей «біологія та хімія», «біологія та психологія», «географія та біологія»] / Укл. М.П. Москаленко. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2012. – 24 с.  Методичні вказівки складено у відповідності з програмою курсу фізіології рослин для студентів природничо-географічних факультетів за спеціальністю «біологія». Вони містять рекомендації до розв'язання задач з фізіології рослин.  
fiziologiya roslin 6dfb8 Фізіологія рослин: Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з фізіології рослин. Для студентів природничо-географічних факультетів заочної та очної форм навчання, спеціальностей «біологія та хімія», «біологія та психологія», «географія та біологія» / Укл. М.П. Москаленко. –  Суми: Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 48 с.

Методичні вказівки складено відповідно до програми курсу фізіології рослин для студентів природничо-географічних факультетів за спеціальністю «біологія». Вони містять рекомендації до проведення лабораторних робіт.
praktichniy kurs sistem rosl e7843 Родінка О. С. Практичний курс систематики рослин: Навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – 116 с.

Книга містить фактичний і ілюстративний матеріал, що характеризує найважливіші таксони водоростей і вищих рослин, а також розробки 15 лабораторних робіт з систематики рослин. Посібник складено у відповідності з діючою програмою. Видання адресоване студентам-біологам вищих навчальних закладів і розраховано на самостійну роботу студентів при підготовці та виконанні лабораторних робіт. Воно може бути використане студентами заочної форми навчання у якості підручника з систематики рослин.
suryadnova kursovi roboti 56356 Курсові роботи з методики навчання біології: Навчально-методичний посібник для студентів педагогічних університетів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 64 с.

До посібника включено тематику різнопланових курсових робіт відповідно до складових біологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів. З метою поглиблення наукової обґрунтованості педагогічних робіт уведено розділ «Методи дослідження».     Посібник стане у пригоді студентам біологічних спеціальностей денної та заочної форми навчання, а також студентам, які отримують другу спеціальність.  
shevchenko mikrobiologiya 2ae3f Мікробіологія. Методичні матеріали до курсу мікробіології з основами вірусології. Для студентів природничо-географічних факультетів заочної форми навчання, спеціальностей «біологія і хімія», «географія та біологія», «біологія та психологія» /Укл. А.А. Шевченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2007. – 33 с.

Методичні матеріали складено у відповідності з програмою курсу мікробіології з основами вірусології для студентів природничо-географічних факультетів за спеціальністю «біологія». Вони містять методичні матеріали для самостійної підготовки студентів.  
rodinka praktikum z anatomiyi ta morfol a69d2 Практикум з анатомії та морфології рослин: Навчальний посібник. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2005 р. – 52 с.

Посібник містить розробки 14 лабораторних робіт із загальної ботаніки (анатомії та морфології рослин), теоретичний та ілюстративний матеріал, необхідний для успішного виконання студентам практичних завдань. У посібнику представлені розділи: «Будова рослинної клітини»,  «Рослинні тканини» та «Будова органів рослин». Для студентів-біологів вищих навчальних закладів.  
navchalna polova praktika z botaniki f9958 Навчальна польова практика з ботаніки. Методичні вказівка. /Укл. Н. Г. Закорко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004 р. – 48 с.

Методичні рекомендації містять три розділи: І «Морфологія квіткових рослин» - у цьому розділі приводяться характеристики вегетативних та генеративних органів, у ньому детально характеризуються всі органи рослин, наводяться малюнки основних морфологічних особливостей. ІІ «Гербаризація» - даються пояснення, як збирати та засушувати рослини. «Визначення рослин». «Підпис гербарію». «Монтування гербарію». «Завдання на складання морфологічного гербарію» та «Теми самостійних робіт». Навчальні завдання розраховані на студентів 1-го курсу природничо-географічного факультету і мають сприяти кращому засвоєнню теоретичного матеріалу, а також можуть бути використані вчителями для проведення екскурсій із ботаніки та освоєння курсу ботаніки як у загальноосвітній школі, так і в школах з поглибленим вивченням біології.  
navch zavd do lab zanyat iz zag botaniki 8d54e Навчальні завдання до лабораторних занять із загальної ботаніки: Методичні вказівки до вивчення курсу загальної ботаніки. /Укл Н. Г. Закорко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2002 р. – 34 с.

Методичні рекомендації містять розробки до двадцяти семи лабораторних робіт з ботаніки. Кожна робота розрахована на дві академічні години. Передбачається проведення трьох контрольних робіт. У посібнику представлені такі розділи: «Будова рослинної клітини», «Тканини», «Анатомічна будова вегетативних та генеративних органів», «Морфологічна будова вегетативних та генеративних органів». Розроблені контрольні питання до кожної лабораторної роботи, а також до трьох контрольних робіт. Навчальні завдання розраховані на студентів 1-го курсу природничо-географічного факультету і мають сприяти активізації навчального процесу та кращому засвоєнню теоретичного матеріалу.
mikrobiologiya 2002 d259a Мікробіологія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з мікробіології з основами вірусології. Для студентів природничо-гeографічніх факультетів заочної та очної форм навчання, спеціальностей "біологія і хімія", "біологія та психологія", "географія та біологія"/Укл. А.А.Шевченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. – 32 с.

Методичні вказівки складено у відповідності з програмою курсу мікробіології з основами вірусології для студентів природничо-гeографічніх факультетів за спеціальністю "біологія". Вони містять вказівки до проведення лабораторних робіт.  
osnovi silskogo gospodarstva c5c7e Основи сільського господарства. Практикум: Навч. посібник / Б. М. Польський, М. І. Стеблянко, Р. Д. Чмир., В. С. Яворський 2-ге вид., перероб. І допов. – К.: Вища шк., 1992 – 261 с.: іл.

Подано сучасні методики визначення властивостей грунтів, якості насіння, кормів та інших показників, важливих для сільськогосподарського виробництва. Описано спрощені демонстраційні методи проведення лабораторних робіт, які можна застосувати і в умовах середньої школи. У другому виданні (1-ше вид. – 1983 р.) ботанічну характеристику видів рослин дано за системою А. Л. Тахтаджина, охарактеризовано сільськогосподарські сорти рослин і породи тварин. Для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів.
lab zanyattya ta ekskursiyi iz zag biol 53e5f Дегтярева Н.И. Лабораторные занятия и экскурсии по общей биологии: Пособие для учителей. – 2-е изд. перераб. и доп. – К.: Рад. шк.,1984. – 168 с.

В пособии освещается методика организации и проведения лабораторных занятий и экскурсий, предусмотренных усовершенствованной школьной программой по общей биологии. Предназначается для учителей биологии общеобразовательной школы.  
praktikum osnovi silskogo gosp cdf8a Основы сельского хозяйства. Практикум. Польский Б. Н., Стеблянко М. И., Чмыр Р. Д., Яворский В. С. – Киев: Вища школа. Головное изд-во., 1983, 246 с. – Укр.

В пособии описаны новейшие методики определения свойств почв, качества семенного материала, кормов и других показателей, важных для сельскохозяйственного производства. Охарактеризованы упрощенные демонстрационные методы лабораторных работ, применимые и в условиях средней школы. Для студентов естественных факультетов пединститутов.  
degtyareva lab i polev praktikum po genet 3e320 Дегтярева Н.И. Лабораторный и полевой практикум по генетике: Учеб. пособие для студентов биол. ф-тов пед. ин-тов. Пер. с укр. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 288 с.

В первой части пособия – лабораторном практикуме – даны разработки занятий, на которых изучают материальные основы наследственности, закономерности наследования, изменчивость организмов и генетику популяций, а также описаны методики изготовления постоянных и временных препаратов.  Полевой практикум (вторая часть) включает методические разработки проведения генетических опытов и экскурсий по разным разделам теоретического  курса.
degtyarova prakt z genetiki 3be61 Лабораторный и полевой практикум по генетике. Дегтярева Н. И., «Вища школа», 1973, 272 с. (на украинском языке).

Пособие состоит из двух частей – лабораторного и полевого практикумов. В лабораторному практикуме описаны методики изготовления постоянных и временных препаратов, а также способы измерения микроскопических объектов. Основу лабораторного практикума составляют разработки занятий, на которых изучают материальные основы наследственности, изменчивость организмов, генетику популяций, проводят генетический анализ наследования. В полевом практикуме разработаны занятия, направленные на закрепление теоретического материала по генетике.