6312 cd149

Москаленко М.П., Вакал А.П. Екологія рослин і тварин. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з екології рослин і тварин розраховані на студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 091 Біологія / укладачі М.П. Москаленко, А.П. Вакал. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – 27 с.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з екології рослин і тварин пропонуються студентам спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) та 091 «Біологія». Згідно навчального плану підготовки студентів за вказаними спеціальностями, вивчення дисципліни «Екологія рослин і тварин» здійснюється студентами протягом 7-8 семестру. Знання з даної навчальної дисципліни забезпечують природничо-наукову та професійно-практичну підготовку.    

685969543 763b0

Москаленко М.П., Вакал А.П. Алелопатія. Методичні вказівки до проведення лабораторних робіт з алелопатії розраховані на студентів спеціальності 091 Біологія / укладачі: М.П. Москаленко, А.П. Вакал. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2021. – 28 с.

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з алелопатії пропонуються студентам спеціальності 091 «Біологія». Мета даних методичних рекомендацій: допомогти студентам оволодіти знаннями з алелопатії та навичками з виконання та оформлення лабораторних робіт, затверджених відповідною навчальною програмою. В кожній лабораторній роботі передбачено засвоєння студентами теоретичних відомостей із програмної теми, запропоновано відповідальну послідовність виконання етапів роботи та письмової фіксації її результатів.  

1 1 d48a2

Торяник В. М. Робочий зошит з «Генетики з основами селекції» (для студентів спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини), 091 Біологія)  – Суми : ФОП ЦЬОМА С.П., 2021. – 76 с.

Робочий зошит укладено на основі досвіду викладання лабораторних занять навчального курсу «Генетика з основами селекції» на природничо-географічному факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка відповідно до освітньо-професійних програм першого рівня вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 091 Біологія.

Метою укладання «Робочого зошита» є прагнення викладача допомогти студентам: опанувати теоретичну частину навчальної дисципліни щодо закономірностей та механізмів спадковості та мінливості на молекулярному, клітинному, організмовому, популяційно-видовому рівнях організації; а також, щодо сучасних методів селекції рослин, тварин, мікроорганізмів; ознайомити студентів із сучасними методами генетичного аналізу, навчити застосовувати деякі з них на практиці; сприяти формуванню логіки планування генетичного експерименту та навичок коректної інтерпретації результатів генетичного аналізу; навчити розв’язувати генетичні задачі.

fiz rosl ch1 06530 Москаленко М. П. Фізіологія рослин: навчальний посібник: у 2-х частинах. Ч.І / М. П. Москаленко.; Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Кафедра загальної біології та екології. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – 100 с.

Навчальний посібник у першій частині містить програмний навчальний матеріал з розділів «Клітина», «Мінеральне живлення рослин», «Ріст і розвиток рослин». Даний навчальний посібник стане у нагоді викладачам курсу фізіології рослин, студентам природничих факультетів педагогічних закладів вищої освіти, а також вчителям біології.
terminologichniy dovidnik c2eca В. Г. Сахнюк, В. М. Торяник. Термінологічний довідник з біології. 10 клас. Профільний рівень. / В. Г. Сахнюк, В. М. Торяник – Суми: OIППО, 2014. – 184 с.

Довідник містить близько 900 статей із різних галузей біологічної науки. У ньому узагальнено наукову термінологію із загальної біології, що відповідає вимогам шкільної програми профільного рівня 10 класу, відображено сучасні досягнення в таких галузях, як генетика, молекулярна біологія, біохімія тощо. Для полегшення роботи з біологічною термінологією та забезпечення принципів науковості, доступності, логічності, послідовності статті довідника викладено згідно зі шкільною навчальною програмою, а не за алфавітом. Щоб забезпечити швидкий пошук поняття, в кінці довідника наведено алфавітний покажчик усіх статей. Довідник розрахований на вчителів, особливо тих, які викладають біологію за програмою профільного рівня 10 класу, а також усіх бажаючих збагатити свої знання з біології. Він допоможе учням у підготовці до різноманітних природничих олімпіад, конкурсів, турнірів, зовнішнього незалежного оцінювання.
kimnatni roslini 0dd04 Кімнатні рослини куточка живої природи: (фото, паспорти та методичні рекомендації вчителям біології) / уклад. Л. П. Мipонець. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 40с., іл.

Методична розробка містить фото кімнатних рослин, які включені до списку рослин, рекомендованих МОН України для вирощування в куточку живої природи, паспорти до кожної рослини та рекомендації щодо х використання у навчально-виховному процесі з біології.  Дані методичні рекомендації стануть у нагоді вчителям біології під час оформлення куточка живої природи, а також студентам природничо-географічних факультетів педагогічних ВУЗів під час виробничої педагогічної практики та організації дослідницької роботи з квітникарства у загальноосвітній школі
evolyuciya taksonov caab7 Данько Я. Н. Эволюция таксонов и эволюция организмов: монография / Я. Н. Данько. – Сумы: Университетская книга, 2013. – 255 с.

В книге рассматривается обобщенная картина эволюции на таксономическом и организменном уровнях. Довольно подробно обговариваются концепции вида, использующиеся в теории эволюции, обсуждаются вопросы постоянства и изменчивости видов во времени, рассматриваются морфологические и таксономические скорости эволюции, динамика разнообразия, фоновые вымирания, великие вымирания и их причины. Критически анализируется проблема соотношения индивидуального и эволюционного развития, комплекс вопросов связанных с адаптацией, коадатацией, коэволюцией.  Для биологов всех специальностей, а также магистрантов и аспирантов, философов, пишущих об эволюции, преподавателей высшей и средней школы, всех, интересующихся серьезной биологией
biol ekskursiyi ta samostsposterezh uchniv 97b71 Біологічні екскурсії та самостійні спостереження учнів у природі: Навчальний посібник / В. П. Суряднова, К.К. Карпенко, М.П. Книш. − Суми: ПП Вінниченко М.Д., 2013. – 132 с., іл.

Посібник містить методичні розробки ботанічних і зоологічних екскурсій для основної школи, а також практичні завдання та методичні рекомендації до проведення самостійних спостережень учнів за рослинами, тваринами та грибами. Матеріали посібника можуть бути використані в роботі з учнями позашкільних навчальних закладів, у тому числі зорієнтованих на роботу з талановитою молоддю.  Для вчителів біології і учнів загальноосвітньої школи, керівників гуртків, учнів позашкільних навчальних закладів, студентів біологічних спеціальностей педагогічних університетів.
makromiceti zapovidnih teritoriy sum 96bb6 Макроміцети заповідних територій Сумської області: монографія. 2-е видання, перероблене й доповнене / К.К. Карпенко. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., 2011.- 200 с.

У монографії повідомляється про видовий склад, екологічні особливості й значення макроміцетів із відділів Ascomycota та Basidiomycota, виявлених на території об’єктів 7 категорій природно-заповідного фонду Сумської області – природного заповідника «Михайлівська цілина», національних природних парків «Деснянсько-Старогутський» і «Гетьманський», заказників, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічного саду Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. Додаються анотований список 561 видів і різновидності макроміцетів, складений у відповідності з системою грибів, наведеною в десятому виданні «Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi» (Kirk et al, 2008), фотоілюстрації грибів, карти-схеми.  У другому виданні книги, порівнюючи з першим (Суми, 2009), враховані зміни в складі природно-заповідного фонду Сумської області в зв’язку з його розбудовою, нові досягнення мікології в систематиці грибів, результати мікологічного обстеження заповідних територій області, які проводились до 2011 р. включно, та опубліковані в останні роки матеріали.   Книга призначена для мікологів, спеціалістів природоохоронних установ, студентів біологічних спеціальностей, учителів біології. Її матеріали можуть бути використані при проведенні державного кадастру природно-заповідного фонду.
polskiy toryanik osnovi biologiyi 157d6 Польський Б.М., Торяник В.М.  Основи біології: Різноманітність життя на доорганізмених рівнях: навчальний посібник / Б.М. Польський, В.М. Торяник. – Суми: Університетська книга, 2009. – 288 с.

Пропоноване видання є другою з чотирьох книг навчального посібника "Основи біології"", адресованого учням і вчителям середньої школи. Організація і функціонування світу живого розглядається на рівні молекул, клітин, тканин, органів та систем органів. Як і посібник у цілому, книга може бути корисною для абітурієнтів, студентів біологічних спеціальностей педагогічних університетів, а також широкого кола читачів, які цікавляться біологією.
gribi ta gribopod org nac parku desnyanstarogut 2a70b Гриби та грибоподібні організми Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський» : монографія / [Дудка І.О., Придюк М.П., Голубцова Ю.І. та ін.] ; за заг. ред. чл. -кор. НАН України І.О. Дудки та к.б.н. М.П. Придюка. – Суми: Університетська книга, 2009. – 224 с.

Монографію присвячено грибам та грибоподібним організмам Національного природного парку «Деснянсько-Старогутський». Наведено коротку характеристику фізико-географічних умов парку та його рослинності, розглянуто історію досліджень грибів на території Лівобережного Полісся в цілому та парку зокрема. Охарактеризовано методи мікологічних досліджень систематичну та еколого-трофічну структуру й видовий склад грибів парку, його раритетну компоненту, а також практичне значення грибів і грибоподібних організмів регіону. Наведено повний анотований список виявлених на цей час видів грибів і грибоподібних організмів НПП «Деснянсько-Старогутський».
gribi zapovidnikiv ta nac parkiv d1b2d І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. Придюк, Ю.І. Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаг ан, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь / Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України. – К.: Арістей, 2009. – Т. І. − 306 с.

Книга присвячена вивченню видової різноманітності мікобіоти природо-охоронних об’єктів Лівобережної України. В результаті проведених досліджень встановлено, що гриби досліджених територій представлені 2183 видами (міксоміцети – 159 видами, борошнисторосяні – 88, інші аскоміцети – 498, мітоспорові – 356, іржасті – 164, базидіоміцети – 918 видами). Проведено аналіз розподілу виявлених видів за субстратами та таксонами асоційованих рослин та досліджено поширення основних груп грибів у заповідниках та національних природних парках Лівобережної України. Наведено список видів досліджених груп грибів та асоційованих з ними організмів.
gribi zapovidnikiv ta nac parkiv tii 45979 І.О. Дудка, В.П. Гелюта, Т.В. Андріанова, В.П. Гайова, Ю.Я. Тихоненко, М.П. ІІридюк, Ю.І.Голубцова, Т.І. Кривомаз, В.В. Джаган, Д.В. Леонтьєв, О.Ю. Акулов, О.В. Сивоконь/ Гриби заповідників та національних природних парків Лівобережної України / Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного Національної академії наук України. – К.; 2009. – Т.2. – 428 с.

У другому томі книги, присвяченої мікобіоті природоохоронних об’єктів Лівобережної України, у вигляді таблиці подано фактичний матеріал щодо поширення понад 2 тис. видів грибів та грибоподібних організмів на території 11 заповідників та національних природних парків. Для Українського природного степового заповідника (УІІСЗ) розподіл грибів наведений завідділеннями Хомутовський степ (ХС), Кам’яні Могили (КМ), Михайлівська цілина (МЦ) та Крейдова Флора (КФ), для Луганського природного заповідника (ЛПЗ) - за відділеннями Придінцівська заплава (ГІЗ), Стрільцівський степ (СС) та Провальський степ (ПС). У таблиці для кожного виду гриба вказані субстрати і (або) асоційовані організми, на яких гриб було виявлено у конкретному заповіднику або національному парку.
karpenko kk makromiceti zapovidnih teritoriy sumskoyi oblasti 2009 2e09b Карпенко К.К. Макроміцети заповідних територій Сумської області. – Суми: ПП Вінниченко М.Д., 2009. – 356 с.

У книзі повідомляється про видовий склад, екологічні особливості й значення макроміцетів із відділів Ascomycota та Basidiomycota, виявлених на території об’єктів 7 категорій природно-заповідного фонду Сумської області – природного заповідника, національного природного парку, заказників, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва, пам’яток природи, заповідних урочищ, ботанічного саду. Описані раритетні види грибів. Охарактеризований природно-заповідний фонд області. Додаються анотований список 474 видів і різновидностей грибів, фотоілюстрації, карти-схеми. Книга призначена для мікологів, спеціалістів природоохоронних державних установ, студентів біологічних спеціальностей, учителів біології. Її матеріали можуть бути використані при проведенні державного кадастру природно-заповідного фонду.
golubcova yui fitotrofni mikromiceti pivnichno shidnoyi chastini ukrayini 2d525 Голубцова Ю.І. Фітотрофні мікроміцети північно-східної частини України: Монографія. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 188 с.

Монографія присвячена вивченню видового складу фітотрофних міксоміцетів північно-східної частини України, зокрема її поліського регіону – Новгород-Сіверського Полісся. У результаті проведених досліджень на території останнього встановлено 395 видів з відділів Ascomycota, Basidiomycota та групи анаморфних грибів. Проаналізовано особливості таксономічної та еколого-трофічної структури виявленого видового складу фітотрофних мікроміцетів та іх субстратної приуроченості. Вивчене коло грибів-консортів рідкісних та адвентивних видів рослин. Проведене мікологічне обстеження основних деревних та чагарникових порід регіону. Для останніх встановлено найпоширеніші та найнебезпечніші патогенні види мікроміцетів. Досліджено розподіл фітотрофних мікроміцетів за основними рослинними ценозами регіону на основі їх видового складу та екологічної структури. Встановлено видовий склад фітотрофних мікроміцетів національних природних парків «Деснянсько-Старогутський» та «Мезинський». Книга містить докладний анотований список фітотрофних мікроміцетів та асоційованих з ними видів рослин. Для мікологів, ботаніків, краєзнавців, фахівців у галузі охорони природи, викладачів та студентів природничих факультетів вузів.
fiz rosl ch ii 16b70 Москаленко М.П. Фізіологія рослин. – Частина II: Курс лекцій для студентів природничих факультетів педагогічних вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ iм. А.С. Макаренка, 2006. – 84 с.

Пропонуються розділи «Клітинне дихання», «Фотосинтез», «Водний режим», «Стійкість», питання до семінарських занять. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів педагогічного профілю.
Binichenko ts roslini ukrayini pid ohoronoyu bernskoyi konvenciyi 23d56 Biніченко Т.С. Рослини України під охороною Бернської конвенції. – Київ: Xімджест, 2006. – 176 с.

В книзі приведено 67 видів рослин. поширених на території України, що підлягають особливій охороні,згідно Конвенції про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Берн, 1979 р.). Представлена узагальнена інформація про сучасний стан видів рослин з даного переліку та заходи щодо їх збереження. Відображено основні положення Бернської конвенції та її роль в збереженні біорізноманіття. Наведено повидові нариси, кожен з яких включає характеристику певних видів рослин. Опис видів супроводжується картами з відтворенням історичного аспекту поширення їх на території України та оригінальними малюнками. Видання ілюстроване 32 кольоровими фотографіями
osnovi bioll 289f7 Основи біології: Сутність життя та властивості живого/ Б.М. Польський, В.М. Торяник. – Суми : Університетська книга, 2004. – 287 с.

Посібник «Основи біології» адресовано учням та вчителям середньої школи. За змістом навчального матеріалу він відповідає програмам з біології для класів з поглибленим вивченням цього предмету, що затверджені Міністерством освіти України. Однак, прагнучи найбільш повного висвітлення цілісності живої природи, автори відмовилися від традиційної побудови курсу, яка передбачає розглядання проблем життя при вивченні окремих і досить роз’єднаних предметів: ботаніки, зоології, анатомії, фізіології людини та ін. У даному посібнику світ живого розглядається відповідно до рівнів його організації. Це створює можливість для більш повного розкриття сутності життя як особливого феномену. З іншого боку, така структура дозволяє викладачам біології використовувати посібник у різних класах, починаючи з шостого, де навчання відбувається за традиційною схемою, та в класах моделі «Екологія та розвиток». Посібник складається з чотирьох книг:
  1. Сутність життя та властивості живого.
  2. Організація життя на доорганізмених рівнях.
  3. Організація життя на рівні організму, різноманітність організмів.
  4. Надорганізмені системи. Людина. Охорона природи.  З метою посилення розвиваючого компоненту навчання та полегшення самостійної робот учнів матеріал посібника викладений діалогічно, з елементами бесіди учня, вчителя та авторів. Це допоможе і вчителю в проблемній побудові навчального матеріалу.  Посібник може бути корисним абітурієнтам ВНЗ, студентам педагогічних університетів, а також широкому колу читачів, що цікавляться біологією.
budova rosl organizmu a9baa Гончаренко І.B.  Будова рослинного організму: Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 200 с.

Вміщено розділи з цитології, гістології, анатомії, морфології, різноманітності життєвих форм і основ екології рослин. Матеріал подано узагальнено, з численними ілюстраціями, схемами, порівняльними таблицями, питаннями проблемного характеру.  Для студентів природничих факультетів університетів та педагогічних інститутів, що вивчають дисципліну "Морфологія та анатомія рослин", для аспірантів і викладачів, для тих, хто цікавиться проблемами методики викладання біології у вищому навчальному закладі.
stan prirodseredov ta problyogo ohoroni kn6 64f8a Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині. Книга 6. Частина 1. Рослини, занесені до Червоного списку Сумської області / Родінка О.С., Карпенко К.К., Вакал А.П., Гончаренко І.В. 2004. – 46 с. 74 іл.

У першій частині шостої книги започаткованого в 1996 році видання «Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині» розповідається про 94 види рослин, які занесені до Червоного списку Сумської області, затвердженого рішенням двадцятої сесії двадцять третього скликання Сумської обласної ради народних депутатів від 18.09.2001 р. Ці рослини, як види, занесені до Червоної книги України та Міжнародних Червоних списків, підлягають особливій охороні на території Сумської області. Книга написана на основі аналізу опублікованих даних і за результатами власних польових досліджень авторів, які проводились на території Сумської області протягом 1990-2004 рр.
toryanik genetika zbirnik zadach 142d3 Tоряник В.М. Генетика: 3б. задач. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів педагогічного, медичного, аграрного профілю. – Суми: СумДПУ, 2003. – 92 с.

Пропонуються задачі з таких розділів генетики як молекулярні основи спадковості, закономірності успадкування, генетика статі, генетика популяцій, генетика людини. Розкриваються принципи розв'язання задач, даються відповіді на них.  Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів біологічного, медичного, аграрного профілю, вчителів біології, учнів середніх шкіл, гімназій, ліцеї
moskalenko fiz roslin ch1 7c4a2 Москаленко М.П. Фізіологія рослин. Частина I. Курс лекцій. Для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 140 с.

Пропонуються розділи «Клітинна організація живих організмів», «Мінеральне живлення», «Ріст і розвиток рослин» питання до семінарських занять, задачі з кожного розділу. Для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів педагогічного профілю.  
probl proishozhd zhizni 31d6e Данько Я.Н. Проблема происхождения жизни: научные аспекты: Учебное пособие. – Сумы: Издательство «Университетская книга», 2001. – 95 с.

В учебном пособии основное внимание уделено современным научным взглядам на происхождение жизни, но вкратце рассматриваются также представления о самозарождении, креационизм и теория панспермии. Для определения жизни автор использует методологические (формальные), а не материальные принципы. Выделены основные научные подходы к проблеме и проанализированы их сильные и слабые стороны. Рассмотрены некоторые новые и необычные идеи в этой области науки. Для студентов-биологов и биологов всех специальностей, преподавателей высшей и средней школы, всех интересующихся данной проблемой.
stan prirod seredovischa kn 5 8b5ed Стан природного середовища та проблеми його охорони на Сумщині: Рослини, тварини та гриби Сумської області, занесені до Червоної книги України. Книга 5. Редкол.: К. К. Карпенко (голов. редактор). А. П. Вакал, М. П. Книш, О. О. Тітаренко, А. С. Тєлєгіна. – Суми: Джерело, 2001. – 104с., іл. Укр.

У п’ятій книзі розпочатого в 1996 році видання "Стан природного середовища проблеми його охорони на Сумщині" розповідається про види рослин, тварин і грибів, які занесені до Червоної книги України і були виявлені на території Сумської області. Книга написана на основі аналізу опублікованих даних і за результатами власних досліджень авторів, які. проводились протягом 90-х pp. XX століття за завданням Держуправління екобезпеки у Сумській області.
liricheskaya botanika 816f6 Стеблянко М.И., Стеблянко А.М., Шнуренко М.Н. Лирическая ботаника: Учебное пособие для студентов вузов и учителей школ. – Сумы: ИТД «Университетская книга», 2001. – 130 с.: ил.

В пособии в кратком виде излагается теоретический матеріал об анатомо-морфологическом строении отдельных видов растений, которые воспеты в поэзии. Они названы растениями – символами веры, добра и красоты. Сообщается также о значении этих растений в воспитании бережного отношения к природе и использовании их в фармакологи.  Отдельным разделом дается матеріал о духовном взаимодействии человека и растений.
zapovidni skarbi sumschini 07974 Заповідні скарби Сумщини. – Під загальною редакцією д.б.н. Т.Л. Андрієнко. – Суми: Видавництво «Джерело»; 2001. – 208 стор., 28 кольор. іл.

Книга присвячена опису природно-заповідних територій та об’єктів Сумщини. Читачі ознайомляться з природними умовами області, її рослинним та тваринним світом. Особлива увага звернута на види рослин і тварин, що підлягають охороні. Описані природні умови, рослинний світ та фауна природно-заповідних територій – заповідника, національного природного парку, регіональних ландшафтних парків, заказників, пам’яток природи, заповідних урочищ, парків-пам’яток садово-паркового мистецтва. Висвітлені напрямки дальшого розвитку природно-заповідної мережі області.  Розрахована на широке коло читачів. Ілюстрована фотографіями та рисунками.
atlas sum obl 396b8 Атлас Сумської області / [наук. редкол.: Ф.В. Зузук та ін.].К.: Укргеодезкартографія, 1995. – 41 с.

Атлас Сумської області є комплексним картографічним виданням науково-пізнавального характеру. Видання може бути використаним як навчально-краєзнавчий і довідковий посібник з природних умов і природних ресурсів області для студентів природничо-географічних факультетів, для гуртової роботи в школах, розрахований на широке коло читачів. Проект атласу розроблений лабораторією шкільних краєзнавчих атласів Волинського державного університету імені Лесі України спільно з Науково-виробничим підприємством «Картографія».                          
steblyanko goncharova zakorko botanika 8825e Ботаніка: Анатомія і морфологія рослин: Навч. Посібник / М.І. Стеблянко, К.Д. Гончарова, Н.Г. Закорко; За ред. М.І. Стеблянка. – К.:Вища шк., 1995. – 384 с.: іл.

У посібнику висвітлені основні питання анатомії і морфології рослин: будова і функції рослинної клітини та її органоїдів, тканин, вегетативних і репродуктивних органів рослинних організмів. Наведено основні етапи історії ботаніки, особливості розмноження і відтворення всіх систематичних груп рослин, відомості про морфологічну еволюцію, екологічні групи та життєві форми рослин і їх роль у природі та житті людини. Для студентів природничих факультетів педагогічних навчальних закладів.
osn silskogo gosp cd375 Основи сільського господарства: Навч. посібник / Б. М. Польський, М. І. Стеблянко, Р. Д. Чмир., В. С. Яворський 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Вища шк., 1991. – 296 с.: іл.

У начальному посібнику викладено матеріали з грунтознавства, землеробства, меліорації, агрохімії, рослинництва, овочівництва, садівництва і тваринництва. У другому виданні (1-ше вид. – 1983 р.) систематику рослин подано за А. Л. Тахтаджяном. Розглядаються нові технології вирощування врожаїв сільськогосподарських культур, сучасні районовані сорти рослин, способи розміщування рослин, а також нові промислові способи догляду за сільськогосподарськими тваринами.  Для студентів природничо-географічних факультетів педагогічних університетів.
litni zavdannya uchnyam z biol 3a61a Суряднова В. П. Літні завдання учням з біології: Посібник для вчителя. – К.: Рад. шк. 1989. – 128 с.: іл.

У посібнику відповідно до програми середньої загальноосвітньої школи з біології розроблено тематику літніх завдань учням, що закінчили 6-8-й і 10-й класи, за такими розділами: «Рослини», «Бактерії. Гриби. Лишайники», «Тварини», «Загальна біологія». Розкрито принципи добору завдань, умови їх підготовки і методику проведення. Зміст літніх завдань – це фенологічні спостереження, досліди в природі, на навчально-дослідній ділянці. Виконання літніх завдань сприятиме формуванню екологічної культури учнів, їх трудовому вихованню. Розраховано на вчителів біології середньої загальноосвітньої школи.
degtyareva teoreticheskie osnovy soderzhaniya obschebiologicheskoy podgotovki uchitelya biologa v pedinstitute 828de Теоретические основы содержания общебиологической подготовки учителя-биолога в пединституте. / Дегтярева Н. И. – Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1982. 132 с.

В монографии определяется целостная система фундаментальных понятий о живой природе; устанавливается преемственная связь между понятиями, отражающая характер взаимного соотношения элементов биологических дисциплин. Проанализированы учебные программы всего цикла специальных дисциплин в плане развития в них ведущих общебиологических понятий, даны рекомендации к совершенствованию учебных планов и программ. Предназначается для преподавателей педагогических институтов, методистов и учителей биологии средних школ.
steblyanko mi kovtun v a morozyuk s s botanika cfa70 Стеблянко М.И., Ковтун В. А., Морозюк С. С. Ботаника – К. Радянська школа, 1981. – 10 л.

Пособие содержит справочный материал о строении и физиологии клетки, морфологии, анатомии и систематике различных групп растений, об их экологических особенностях, значении в жизни человека.  Для учителей биологии средней общеобразовательной школы.
osg ab9d1 Основы сельскохозяйственного производства. Польский Б. Н., Стеблянко Н. И., Чмыр Р. Д., Яворский В. С. Киев. Издательское объединение «Вища школа», 1977. 264 с. (На украиском языке).

В учебном пособии изложен материал по почвоведению, земледелию, мелиорации, агрохимии, растениеводству, овощеводству, садоводству и животноводству. Большинство примеров из практики сельскохозяйственного производства освещают достижения сельского хозяйства УСРР.  Пособие предназначено для студентов естественных факультетов пединститутов. Его могут использовать также учителя биологии средней общеобразовательной школы.