Можливості працевлаштування випускників факультету

Можливості працевлаштування випускників за спеціальностями
014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), 091 Біологія

 Студенти природничо-географічного факультету, які навчаються на спеціальностях біологічного спрямування, отримують ґрунтовні знання із ботаніки, зоології, мікології, ґрунтознавства, географії ґрунтів, анатомії людини, цитології, мікробіології, фізіології рослин, біохімії, методики навчання біології та природознавства, фізіології людини, біології людини з основами імунології, генетики з основами селекції, генетичного аналізу, біотехнології та генної інженерії, антропогенетики з основами генетики людини, основ геронтології, імунології, еволюційного вчення, загальної екології, екології рослин і тварин, біогеографії з основами екосистемології, ентомології з основами арахнології, протозоології, алелопатії, аналітичної хімії, неорганічної хімії, органічної хімії, основ сільського господарства, фітопатології, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Біології та здоров’я людини) працюють вчителя біології, природознавства, екології, здоров’я людини, хімії загальноосвітніх навчальних закладів, викладачами закладів професійно-технічної освіти, методистами освітніх установ, психологами, керівниками загальноосвітніх навчальних закладів, науковими співробітниками, керівниками гуртків у закладах позашкільної освіти, закладах освіти різних типів та форм власності.

Випускники спеціальності 091 Біології можуть працювати в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів.

Вони успішно працюють в колективах природоохоронних установ (заповідників, національних парків), управлінні екологічної безпеки, санепідемстанціях, інспекціях по карантину рослин, станціях захисту рослин, зеленгоспах, приватних фірмах з розвитку ландшафтного дизайну, фітосанітарних службах, експертній службі МВС України.

Також випускники даних спеціальностей працюють у науковими співробітниками в установах Академії наук України, викладачами ЗВО, у науково-дослідних інститутах.

Можливості працевлаштування випускників за спеціальностями
014 Середня освіта (Географія) та 106 Географія

Вступивши на природничо-географічний факультет, студент отримає ґрунтовні знання із картографії з основами топографії та геодезії, фізичної та соціально-економічної географії, метеорології та кліматології, геології, геоморфології, ґрунтознавства, гідрології, палеогеографії, туристичного краєзнавства, основ технологій виробництва, історичної географії, загального землезнавства, геоекології, рекреаційної географії, екскурсознавства з основами музеєзнавства, дистанційного зондування Землі, геоінформаційних систем та баз даних, медичної географії, курортології з основами рекреалогії, геохімії ландшафтів, політичної географії з основами геополітики, регіонознавства, раціонального природокористування.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта (Географія) можуть працевлаштуватися вчителями географії (біології, англійської мови) у закладах загальної середньої освіти, викладачами закладів професійно-технічної освіти, методистами освітніх установ, науковими співробітниками, керівниками гуртків у закладах позашкільної освіти, зокрема з краєзнавчо-туристичної роботи. Крім закладів освіти, наші випускники працюють у науково-дослідних інститутах, проєктно-пошукових організаціях, закладах освіти різних типів та форм власності, у сферах природничо-наукових досліджень та регіонального розвитку.

Випускники спеціальності 106 Географія здобудуть знання та навики наукового аналізу, прогнозування та управління регіональним розвитком, включаючи оцінку геополітичної ситуації, демографічної ситуації та ринку праці, територіальної організації виробництва та сфери послуг, рівня економічної, соціальної та природно-техногенної безпеки, якості життя населення. Спеціальність орієнтована на сучасні виклики суспільства і дозволяє бути конкурентним на ринку праці. Географи працюють у географічних, гідрометеорологічних, природоохоронних установах і підприємствах, у науково-дослідних інститутах, в установах та підприємствах картографо-геодезичного, земельно-кадастрового, туристичного і краєзнавчого профілів, в органах державної влади та місцевого самоврядування, туристичних фірмах.

Отримана освіта за спеціальністю – це ефективна інвестиція, здатна забезпечити комфортне майбутнє.

Можливості працевлаштування випускників за спеціальностями
014 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія

Студенти, які навчаються за спеціальностями  014 Середня освіта(хімія) та 102 Хімія отримують фундаментальну і професійно спрямовану підготовку з неорганічної та органічної хімії, фізичної та колоїдної хімії, біологічної та біоорганічної хімії. Ґрунтовно опановують  методи хімічного аналізу природних об’єктів і харчових продуктів. Мають практику дослідження фізико-хімічними методами аналізу. Поглиблено вивчають хімію високомолекулярних сполук і біологічно активних  речовин. Підготовлені до викладання хімії, компетентні в сучасних методиках навчання хімії. Володіють основами інформатики та інформаційних технологій.

Випускники спеціальності 014 Середня освіта(хімія)  та спеціальності 102 Хімія можуть працювати  у закладах середньої і вищої освіти, науково-дослідних установах, лабораторіях і дослідницьких центрах на підприємствах хімічного виробництва та фармацевтики, організаціях охорони навколишнього середовища та агротехнологій. За кваліфікацією займають посади за освітніми рівнями:

 ОР Бакалавр: вчитель хімії, вчитель інформатики, лаборант-хімік, хімік-аналітик;

 ОР Магістр: вчитель хімії та екології, викладач хімії у закладах вищої освіти, вчитель інформатики, методист, інженер-хімік, лаборант-хімік, науковий співробітник.

Меню