Науково-дослідна робота є невід’ємною складовою діяльності природничо-географічного факультету та підготовки на його базі висококваліфікованих фахівців. На факультеті вона реалізується через систему різних форм дослідницької діяльності.

Наукові дослідження на кафедрах факультету здійснюються в рамках 22 науково-дослідних тем, серед яких 6 є комплексними (колективними) та 16 – індивідуальними. Чотири теми мають номер державної реєстрації:

  • Адаптаційні реакції організму до ендогенних та екзогенних факторів середовища» (№ 0116U008030).
  • Географія Сумської області: особливості природи, соціально-економічного розвитку і раціонального природокористування» (№ 0117U004980).
  • Нозогеографічний моніторинг стану здоров’я населення (№ 0121U100538).
  • Використання географічних інформаційних систем (ГІС) в освітньому процесі підготовки студентів географічних спеціальностей (№ 0120U104914).
  • Річки Сумської області: гідроекологічний моніторинг (№ 0121U107526).

На кафедрах факультету функціонують чотири науково-дослідних лабораторії.

Високий науковий потенціал кафедр факультету дозволяє співпрацювати з провідними вищими навчальними закладами та науковими установами НАН України та НАПН України, природоохоронним установами, регіональними науково-дослідними центрами тощо. Спільні наукові дослідження проводяться в рамках понад 20 укладених договорів про науково-педагогічну та наукову співпрацю.

Результати досліджень викладачів факультету щорічно доповідаються на Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях і семінарах, публікуються у наукових монографіях, статтях наукових періодичних видань, у тому числі фахових і таких, що індексуються наукометричними базами Scopus, Web of Science, Copernicus та ін. Факультет видає власні періодичні наукові видання: збірники наукових праць «Природничі науки» (ISSN 2415-8526) та «Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. Географічні науки» (ISSN 2413-8800).

Високий рівень наукової діяльності викладачів, відповідна лабораторна і науково-методична база дають можливість залучити студентів до активної наукової творчості. Зацікавлені студенти залучаються до роботи у студентських наукових гуртках і проблемних групах, а також до виконання колективних наукових проектів; беруть участь у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт та олімпіадах з фахових дисциплін. Талановиті юні науковці факультету є членами суспільної організації «Наукове студентське товариство Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка», яка активно працює на факультеті. Серед студентів факультету є переможці і призери Всеукраїнських студентських наукових конкурсів, предметних олімпіад.

Якісна професійна підготовка у поєднанні із подвійною спеціальністю суттєво підвищують конкурентоздатність випускників природничо-географічного факультету на ринку праці. Кращим випускникам магістратури кафедри надають рекомендації для вступу до аспірантури як нашого університету, так і до аспірантур інших університетів чи наукових установ системи НАН України. Кафедри факультету готують аспірантів за такими спеціальностями:

Для більш активного залучення студентів, молодих науковців та викладачів до наукової діяльності природничо-географічний факультет започаткував наукові конференції, які періодично проводяться на його базі: Міжнародні наукові конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля» та «Сьогодення біологічної науки», Всеукраїнську наукову конференцію «Сумські наукові географічні читання» та Всеукраїнську наукову конференцію студентів та молодих учених «Теоретичні та прикладні аспекти досліджень з біології, географії та хімії».

План наукової роботи природничо-географічного факультету затверджений Вченою радою факультету.