Науково-дослідні лабораторії

Наука

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ЛАБОРАТОРІЇ
ПРИРОДНИЧО-ГЕОГРАФІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Науково-дослідна лабораторія «Лабораторія фізико-хімічних досліджень Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка»

Рік заснування – 1976 р.
Керівник – к.х.н., доцент Харченко Ю.В.

Основними напрямами наукових досліджень науково-дослідної лабораторії є:

 • проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами хімії йонних розплавів та розчинів, а також синтез та дослідження електрофізичних характеристик твердих флуорид-провідних електролітів та виконання прикладних розробок у цій галузі;
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань, визначених МОН України;
 • участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Положення про науково-дослідну лабораторію


Науково-дослідна лабораторія хіміко-екологічного моніторингу довкілля Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Рік заснування – 1991 р.
Керівник – д-р філософії Вакал Ю.С.

Основними напрямами наукових досліджень науково-дослідної лабораторії є:

 • проведення експериментальних досліджень з визначення вмісту компонентів-забрудників в об’єктах навколишнього природного середовищі;
 • оцінка екологічного стану природних об’єктів довкілля та прогнозування несприятливих його змін (математичне моделювання);
 • розробка рекомендацій щодо стабілізації чи покращення хіміко-екологічного стану довкілля;
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних національних та регіональних природоохоронних завдань;
 • участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Положення про науково-дослідну лабораторію


Науково-дослідна лабораторія «Лабораторія регіональних природничо- та суспільно-географічних досліджень Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка»

Рік заснування – 2017 р.
Керівник – к.геогр.н., доцент Корнус О. Г.

Основними напрямами наукових досліджень науково-дослідної лабораторії є:

 • проведення фундаментальних досліджень згідно з пріоритетними напрямами природничої та суспільної географії;
 • ефективне використання наукового і науково-технічного потенціалу університету для вирішення пріоритетних завдань, визначених МОН України;
 • участь у підготовці кваліфікованих фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації на основі новітніх досягнень науково-технічного прогресу;
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • популяризація географічних знань серед учнівської молоді;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до науково-дослідної діяльності.

Положення про науково-дослідну лабораторію


Науково-дослідна лабораторія моніторингу популяцій тварин та рослин Сумської області Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Рік заснування – 2017 р.
Керівник – к.б.н., доцент Говорун О. В.

Основними напрямами наукових досліджень науково-дослідної лабораторії є:

 • збір та аналіз публікацій, присвячених дослідженням фауни та флори Сумщини;
 • системний аналіз основних змін у біоті Сумщини;
 • польові дослідження популяцій тварин та рослин Сумської області;
 • аналіз впливу антропогенної діяльності на стан популяцій тварин та рослин Сумської області;
 • вивчення дії інтродукованих видів на стан популяцій тварин та рослин Сумської області;
 • обстеження території Сумської області з метою виявлення місць мешкання (зростання) рідкісних видів тварин та рослин;
 • здійснення прикладних наукових і науково-дослідних розробок, спрямованих на створення нових природно-заповідних об’єктів;
 • розробка науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Біологія»;
 • популяризація природоохоронної та екологічної діяльності;
 • сприяння та створення умов для набуття студентами навичок науково-дослідної діяльності, зокрема при виконанні досліджень (ІНДЗ, курсових, бакалаврських та магістерських робіт, польової практики) за тематикою лабораторії;
 • керування науково-дослідної роботою школярів;
 • розробка освітніх, просвітницько-профілактичних програм, заходів, лекцій, семінарів-практикумів, майстер-класів та ін. з метою популяризації розробок лабораторії;
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах.

Положення про науково-дослідну лабораторію

Науково-дослідна лабораторія мікології та мікробіології Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка

Рік заснування – 2021 р.
Керівник – к.б.н., доцент Литвиненко Ю. І.

Основними напрямами наукових досліджень науково-дослідної лабораторії є:

 • збір та аналіз публікацій, присвячених мікологічним, мікробіологічним та гідробіологічним дослідженням України; 
 • польові та лабораторні дослідження біорізноманітності грибів та мікроорганізмів Сумської області та України;
 • дослідження поширеності фітопатогенних грибів та мікроміцетівдеструкторів, захист рослин та матеріалів; 
 • обстеження території Сумської області з метою виявлення місць зростання рідкісних видів грибів, популяризація серед населення області природоохоронної та екологічної діяльності; 
 • вивчення видового складу та чисельності мікроорганізмів очистних споруд та природних водойм, аналіз впливу антропогенної діяльності на стан водойм;
 • критичні дослідження систематики, морфології та екології мікроорганізмів з широким застосуванням сучасних методів (світлова та електронна мікроскопія, культуральні методи вивчення, молекулярнофілогенетичні методи тощо);
 • вивчення біології патогенних і нормальних для людини мікроорганізмів; – утримання та збагачення гербарію та колекції чистих культур мікроорганізмів; 
 • розробка науково-методичного забезпечення підготовки майбутніх фахівців спеціальності «Біологія»; 
 • сприяння та створення умов для набуття студентами навичок науководослідної діяльності, зокрема при виконанні досліджень (ІНДЗ, курсових, кваліфікаційних робіт, навчальної практики) за тематикою лабораторії; 
 • керування науково-дослідної роботою учнівської молоді; 
 • розробка освітніх, просвітницько-профілактичних програм, заходів, лекцій, семінарів-практикумів, майстер-класів та ін. з метою популяризації розробок лабораторії; 
 • оприлюднення результатів наукових досліджень (крім випадків, пов’язаних із дотриманням умов конфіденційності) на конференціях, семінарах, у наукових виданнях та на офіційних сайтах. 

Положення про науково-дослідну лабораторію

Меню