Навчально-методичне забезпечення

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

bilchenko 1

Б61 Більченко М.М., Пшеничний Р.М. Аналітична хімія. Задачі та вправи: навчальний посібник. – Суми: Університетська книга, 2015. – 205 с.

ISBN 978-966-680-766-6

Навчальний посібник укладено згідно з програмою навчальної дисципліни «Аналітична хімія» для природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.

Розділи посібника  складається з короткого теоретичного вступу, прикладів з детальним розглядом розв’язування задач та певної кількості задач для самостійного розв’язку. Наприкінці розділу наведені контрольні запитання, які можуть бути використані у підготовці до поточного та підсумкового контролю знань. Додаток містить довідкову інформацію.

Призначений для забезпечення самостійної роботи студентів.
bilchenko 1 1

Більченко М.М.

Б61 Аналітична хімія. Лекційний курс – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 169 с.

Навчальний посібник містить основні розділи теоретичних основ методів якісного та кількісного аналізу. Розглянуто типи хімічних реакцій, які застосовуються у хімічному аналізі та зміст методів кількісного аналізу.

Посібник рекомендований студентам вищих навчальних закладів природничих спеціальностей для самостійної роботи.
bilchenko 2 1

Більченко М.М.

Б61 Лабораторний практикум з аналітичної хімії. Кількісний аналіз: навчальний посібник.  – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 142 с.

ISBN 978-966-680-331-6

У навчальному посібнику наведені лабораторні роботи практикуму з аналітичної хімії. Практикум передбачає ознайомлення з хімічними та фізико-хімічними методами кількісного аналізу. Опис лабораторних робіт поданий за  схемою: теоретичне обґрунтування методу аналітичного визначення, мета і завдання роботи, засоби виконання роботи, хід роботи, розрахунки за результатами вимірювань, контрольні запитання. Крім того, у посібнику є розділ, де наведені методики аналітичних робіт прикладного характеру, які можуть бути використані в індивідуальній науково-дослідній роботі студентів. Пропонований лабораторний практикум укладено відповідно до навчальної програми з аналітичної хімії для студентів природничих спеціальностей вищих навчальних закладів.
bugaenko 1

Бугаєнко В.В.

Б14 Вступ до хімії йонних розплавів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2014. – 142 с.

ISBN 978-966-473-146-8

У посібнику вміщено початкові відомості про будову і основні властивості йонних розплавів та розглянуто найбільш важливі галузі застосування сольових розплавів. Навчальний матеріал підібрано згідно з авторською програмою курсу «Хімія йонних розплавів», який викладається в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка в магістратурі спеціальності «Хімія».
bugaenko 1 1

Б14 Багатокомпонентні йонні флуорвмісних розчинники : монографія / В.В. Бугаєнко, Г.Я. Касьяненко, З.М. Проценко, Р.М. Пшеничний, І.М. Чередник; Сум. держ. пед. ун-т. – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія», 2013. – 232 с.

ISBN 978-966-473-124-6

У монографії викладена інформація про плавкість та особливості хімічної взаємодії кількох багатокомпонентних флуорвмісних солових систем, що представляють інтерес для практичного використання їх як йонних розчинників. А саме, наведені дані про плавкість усіх підсистем п’ятикомпонентної системи Li+, Na+, K+, Rb+, Cs+ F- і розглянуто розрахунковий метод визначення складу низькоплавких сумішей на прикладі трьох-, чотирьох- і п’ятикомпонентних систем. Наведені діаграми плавкості трьох четверних взаємних систем, розплави яких знайшли застосування як флюси різного призначення та електроліти.

Подані відомості про розчинність оксидів рідкоземельних елементів у сольових розплавах, що містять флуориди та флуорцирконати лужних металів, відмічені деякі закономірності розчинності оксидів перехідних металів у флуоридних розплавах. Наведена характеристика електрохімічних властивостей цирконій- і борвмісних флуоридних розплавів.
sklyar 1

Скляр А.М.

С43 Основи хімії високомолекулярних сполук. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2016. – 132 с.

Посібник укладений відповідно до програми дисципліни «Хімія ВМС» для студентів спеціальності «хімія та інформатика» 7 та 8 семестрів навчання. В ньому у концентрованій формі висвітлені основи знань про класифікацію, сучасну номенклатуру, структуру високомолекулярних сполук (полімерів), методи синтезу, їх хімічні та фізичні властивості. Особливу увагу приділено методам синтезу та застосуванню в різних сферах людської діяльності найважливіших представників каучуків, пластичних мас і волокон. Крім того посібник містить матеріал про тенденції та перспективи розвитку хімії ВМС, екологічні проблеми одержання і використання полімерних матеріалів та утилізацію полімерних відходів.

Посібник є цікавим та корисним для викладачів ліцеїв і гімназій, а також вчителів та учнів класів з поглибленим вивченням хімії.
harchenko 1 Харченко Ю.В.
harchenko2 Харченко Ю.В.
chaychenko 1 1

Х46 Хімія : Підручник для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів (профільний рівень) / Авт. Буринська Н.М., Депутат В.М., Сударева Г.Ф., Чайченко Н.Н.; Кер. авт. кол. Буринська Н.М., доктор пед. наук, проф., гол. наук. співроб. лаб. хім. і біолог. освіти Ін-ту педагогіки НАПН України. – К.: Педагогічна думка, 2010. – 352 с., іл., табл.

ISBN978-966-644-160-0

Підручник розрахований на учнів 10 класу, які обрали майбутню професію, пов’язану з використанням хімічних знань, тобто певний хімічний профіль – біолого-хімічний, хіміко-технологічний, агрохімічний тощо. Курс хімії починається з повторення основних теоретичних питань, що вивчалися у попередніх класах, їх зміст поглиблюється, а обсяг – збільшується. Особлива увага приділяється хімії елементів, ролі елементів та їх сполук. Одним із найсуттєвіших чинників, які забезпечують засвоєння навчального матеріалу, є самостійна робота, передусім з підручником.
chaychenko 1

Н34 Науково-педагогічне дослідження : навчальний посібник для магістрантів / Укладачі: Н.Н. Чайченко, О.М. Семеног, Л.М. Артюшкіна, О.М. Рудь. – 2-ге вид., доп. і перероб. – Суми: СОІППО, 2015. – 168 с.

У посібнику розглянуто основні положення науково-педагогічного дослідження, особливу увагу приділено визначенню категоріального апарату дослідження, розкрито загальні положення про дипломну магістерську і курсову роботу та статтю, вимоги до порядку викладання матеріалу та їх структурних елементів, правила оформлення, порядок захисту, додатки з прикладами оформлення тих чи інших структурних елементів наукової роботи. Звернуто увагу магістрантів на мову і стиль викладу наукового тексту, в додатках містяться такі зразки: орієнтовна тематика дипломних магістерських робіт, завдання на дипломну магістерську роботу, календарний план виконання дипломної магістерської роботи, змісту дипломної магістерської роботи, відгуки на курсову роботу, титульної сторінки курсової роботи, наукової статті, розділу і підрозділу та освітніх інтернет-ресурсів.

Навчальний посібник розрахований на магістрантів, аспірантів, викладачів та студентів вищих педагогічних навчальних закладів, слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, наукових працівників.
chaychenko 6

Д44 Дидактика довузівської підготовки студентів-іноземців : навчальнометодичний посібник / Н. Б. Булгакова, Т. І. Довгодько, Т. В. Диченко, Н. Н. Чайченко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 286 с.

ISBN 978-966-657-665-4

Узагальнено теоретичні та практичні знання в галузі дидактики довузівської підготовки з урахуванням власного досвіду. Особливу увагу приділено прийомам, формам, методам, інноваційним технологіям формування пропедевтичних знань із загальнонаукових дисциплін в іноземних студентів у період адаптації. Для викладачів вищих навчальних закладів, слухачів факультетів післядипломної освіти та підвищення кваліфікації, аспірантів.
chaychenko 5

Чайченко Н.Н., Скляр А.М.

Ч-16 Основи загальної хімії : Підручник для 11 класів середньої загальноосвітньої школи з поглибленим вивченням хімії – 2-ге видання, перероб. – К.: Освіта, 1997. – 144 с.

ISBN 966-04-0137-Х

У підручнику викладені основні теоретичні положення сучасної загальної хімії, наведено узагальнюючі схеми і таблиці, які допоможуть проаналізувати, зіставити навчальний матеріал, узагальнити його. Назви хімічних елементів і простих речовин подані згідно з державним стандартом України.

Для успішного засвоєння матеріалу в підручнику містяться вправи та запитання, наведені в кінці кожного параграфа і розділу, а також практичні роботи, розміщені в кінці підручника.
chaychenko 4 1

Чайченко Н.Н., Пташенчук О.О.

Ч 15 Дослідницька компетентність майбутніх учителів біології: теорія і практика формування у процесі професійної підготовки : [монографія] / Н.Н. Чайченко, О.О. Пташенчук. – Суми: ФОП Цьома С.П., 2018. – 196 с.

Монографію присвячено проблемі формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. На підставі теоретичного обґрунтування проблеми розроблено технологію формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології у процесі професійної підготовки. Запропоновано навчально-методичний супровід досліджуваного процесу, розроблено діагностичний інструментарій визначення рівнів сформованості дослідницької компетентності та її компонентів.

Видання розраховано на наукових працівників, викладачів, аспірантів, магістрантів, учителів біології.
chaychenko 2 1 Чайченко Н.Н.
chaychenko 3 1 Чайченко Н.Н.

Меню