Про кафедру

Кафедра біології людини, хімії та методики навчання хімії

Завідувач кафедрою

БАБЕНКО ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА

кандидат педагогічних наук, доцент

Відповідність ліцензійним вимогам

Детальніше

ЛЯШЕНКО ВАЛЕНТИНА ПЕТРІВНА

доктор біологічних наук, професор

Відповідність ліцензійним вимогам

Детальніше

ВАКАЛ ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА

доктор філософії за спеціальністю 015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)

Відповідність ліцензійним вимогам

Детальніше

МАТЕРІЄНКО АННА СЕРГІЇВНА

кандидат фармацевтичних наук, доцент

Відповідність ліцензійним вимогам

Детальніше

ХАРЧЕНКО ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат хімічних наук, доцент

Відповідність ліцензійним вимогам

Детальніше

БЕРЕЖНА ІРИНА ВАСИЛІВНА

старший лаборант

Детальніше

ГАВЕНКО КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

старший лаборант

Детальніше

Історія та діяльність кафедри

Підготовка фахівців з хімії з вищою освітою, учителів та агрохіміків, у Сумському педагогічному інституті розпочалася у 30-х роках ХХ-го століття.

До 2000 року хімічна підготовка надавалася учителям подвійної спеціальності „Біологія та хімія”. Враховуючи гостру потребу у викладачах хімії з університетською базовою освітою, у 2000 році за ініціативою кафедри хімії у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка було розпочато підготовку фахівців за спеціальністю „Хімія та основи інформатики” за освітніми рівнями «Бакалавр”, „Спеціаліст”, а у 2008 році вперше відбувся випуск магістрів зі спеціальності „Хімія”, які мають право працювати у вищих навчальних закладах на посадах викладача ЗВО та у науково-дослідних установах.

Сучасний науково-педагогічний склад і матеріально-технічна база кафедри хімії та методики навчання хімії, які були сформовані у 70-90-ті роки ХХ століття, постійно удосконалюються і на сьогодні це випускова кафедра, яка має потужний кадровий потенціал: всі викладачів кафедри мають наукові ступеня кандидата наук, доктора наук, доценти і професор.

bon 02509До кінця 60-х років на кафедрі працював лише один кандидат хімічних наук, доцент Бонь М.Д., який вів лекційні курси з неорганічної та органічної хімії, він же виконував обов’язки завідувача кафедри.

У 1969 році на дворічне стажування до ІЗНХ АН УССР був направлений випускник природничого факультету, Бугаєнко Валерій Васильович, який через рік поступив до аспірантури з спеціальності „неорганічна хімія” до академіка Делімарського Ю.К. У 1975 році він успішно завершив роботу над дисертацією „Багатокомпонентні системи галогенідів лужних металів” та повернувся на кафедру хімії педагогічного інституту, де працював на посадах викладача, доцента, завідувача кафедрою (2006 – 2009 р.р.), проректором з наукової роботи (1986 – 2008 р.р.) і до сьогодення працює доцентом кафедри.


chaichenko dceffУ ці ж роки до аспірантури Українського науково-дослідного інституту педагогіки поступила Чайченко Надія Натанівна, випускниця природничого факультету (1964 р.). Під керівництвом провідного вченого, проф. Олександра Івановича Астахова, автора підручників з хімії для середньої школи, Чайченко Н.Н. виконала та успішно захистила дисертацію з методики навчання хімії і стала кандидатом педагогічних наук (1974 р.). У подальшому Чайченко Н.Н. працювала на посадах доцента та завідувача кафедри хімії (1976-1987, 2003-2006 рр.). У 1994-1997 роках Надія Натанівна працювала над докторською дисертацією „Формування у школярів теоретичних знань з основ хімії” в докторантурі Інституту педагогіки АПН України. Після захисту докторської дисертації і присвоєння Чайченко Н.Н. вченого звання професора на кафедрі була відкрита аспірантура зі спеціальності „теорія та методика викладання хімії”, що надало можливість під її керівництвом створення наукової школи методистів з хімії. За ці роки аспірантами та здобувачами кафедри хімії під науковим керівництвом проф. Чайченко Н.Н. захищено 14 кандидатських дисертацій.

На сьогодні творча робота Сумського осередку методистів хімії продовжується у напрямку розробки методичного забезпечення викладання хімії у загальноосвітній школі та вищій школі. У 2010 році успішно закінчила аспірантуру та захистила дисертацію «Формування знань з основ біохімії в учнів старших класів» випускниця факультету Бабенко Олена Михайлівна, яка викладає методику навчання хімії, творчо і результативно працює над проблемами впровадження сучасних методик навчання хімії і є автором понад 50 науково-методичних робіт.

senchurin 4017aУ 1974 році з аспірантури Інституту біохімії АН УРСР повернувся та успішно захистив дисертацію „Про характерні зміни білків сироватки крові щурів з лейкозом Швеця” Сенчурін Єгор Васильович (випускник факультету 1968 р.), автор понад 25 робіт, присвячених біохімічним методам ранньої діагностики лейкозу великої рогатої худоби.

Понад 35 років на кафедрі хімії працювала Дудченко Марія Сергіївна (випускниця природничого факультету 1964 року), викладач біологічної та органічної хімії, автор понад 20 наукових статей та 6 методичних посібників.

Jukhomenko 7ccf7У 1975 році склад кафедри хімії поповнили випускники хімічного факультету Чернівецького університету, кандидат хімічних наук, доцент Юхоменко Михайло Михайлович фахівець з органічної хімії та Юхоменко Марія Андріївна – фахівець з аналітичної хімії.

Доцент Юхоменко М. М. очолював кафедру хімії з 1987 по 2002 рік та заснував при кафедрі хімії дослідницьку лабораторію з синтетичної органічної хімії. З 1976 року в лабораторії проводилися дослідження з синтезу органічних речовин на замовлення організації "Союзреактив" і фінансувалися на умовах господарчих договорів. В різні роки під керівництвом доцента Юхоменка М. М. за участю Скляра А. М., Юхоменко М. А. та студентів – хіміків були розроблені лабораторні методики синтезу та аналізу ряду нітрогенвмісних органічних речовин, а саме: етиленіміну, нікотинової кислоти, нікотинаміду, амінопіридинів та інших.

skliar 84ed3В лабораторії органічного синтезу пройшов першу школу науковця-дослідника майбутній доцент кафедри хімії Скляр Анатолій Михайлович (випускник природничого факультету 1975р.). Після повернення з аспірантури Інституту елементорганічних сполук АН СРСР і захисту дисертації „Дослідження гідродинамічних властивостей полімергомологів хітозану і його хлористо-водневої солі”. Скляр А. М. розгорнув дослідження хітозану і його похідних на кафедрі хімії. Хітозан та його похідні знайшли значне використання в медицині, сільському господарстві.

З 2003 року під керівництвом Скляра А. М. проводяться дослідження хітозану як компоненту наноструктуних біоматеріалів. Ці роботи виконуються у співпраці з Інститутом прикладної фізики НАН України. Скляр А. М. є автором понад 50 статей у наукових виданнях, двох навчальних посібників, кількох методичних посібників для студентів, співавтором 2 патентів. "Композитний матеріал для імплантування у біологічне середовище ссавця або людини".(2008р.).

bugaenko f5c27За ініціативою доц. Бугаєнка В. В. при кафедрі хімії Сумського педагогічного інституту була створена лабораторія фізико-хімічного аналізу, яка почала працювати з 1976 року завдяки співробітництву науковців кафедри хімії з ІЗНХ АН УРСР, а саме вченими відділів електрохімії розплавлених солей та електролізу розплавлених солей. Основні напрямки досліджень – неорганічна і фізична хімія йонних розплавів.


lab 46622

Співробітники лабораторії В. В. Бугаєнко, М. М. Більченко (з 1977 р.), З. М. Проценко (з 1977 р.), Г. Г. Глущенко (з 1977 р.), Г. Я. Касьяненко (з 1984 р.), Чередник І. М. (з 1996 р.), Пшеничний Р.М. (з 2007 р.) взяли участь у дослідженні фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сольових систем, складу і властивостей електролітів для одержання сплавів алюмінію, електролітичного кремнію, розробки ефективних флюсів на основі іонних розплавів, одержання багатошарових покриттів електролізом із розплавів та розчинів.

lab2 a2b37lab3 533b5

Окрім цього, в лабораторії фізико-хімічного аналізу були освоєні методи мас-спектрометричного аналізу газових сумішей та газонасиченості електропровідних матеріалів, сучасні методи спектрофотометричного аналізу та виконані роботи екологічного спрямування, а саме – аналіз вмісту важких металів та деяких інших забруднюючих речовин у природних водах та ґрунтах.

Під керівництвом науковців лабораторії захищено понад 200 кваліфікаційних та магістерських робіт випускників природничого факультету, які узяли участь у наукових дослідженнях.

До аспірантури наукових інститутів НАН України та провідних університетів за останні десятиліття вступили 16 випускників факультету, які пройшли підготовку в лабораторії фізико-хімічного аналізу.

bilchenko 32f13На підставі наукової діяльності в лабораторії фізико-хімічного аналізу та завершення дисертаційних робіт у ІЗНХ АН УРСР захистив кандидатську дисертацію (1988р.) "Фізико-хімічні властивості гідроксидно-сольових розплавів які застосовуються в термохімічній обробці металів". Більченко Михайло Михайлович, доцент кафедри хімії з 1990 року та декан природничо-географічного факультету (1998 – 2009 рр.). Автор понад 50 наукових статей та 4 навчальних посібників для ВНЗ, викладає аналітичну хімію. З 2015 року Більченко М.М. очолює роботу кафедри хімії та МНХ.

У 1989 році захистила дисертацію "Алітування в хлоридно-флуоридних розплавах зі застосуванням рідинно-металевого підшарку" Проценко Зоя Миколаївна, доцент з 1991 року, автор 70 наукових праць, викладає хімічну технологію.

У 1999 році захистив дисертацію "Реакції у хлоридно-кремній-фторидних розплавах при отриманні електролітичного кремнію" Касьяненко Геннадій Якович – доцент з 2001 року, автор більше 40 наукових праць, кількох навчальних посібників, викладач неорганічної хімії. З 2014року Касьяненко Г.Я. декан природничо-географічного факультету.

Слід відзначити позитивний вплив творчого співробітництва кафедри не тільки з академічними установами, але й з провідними університетами України. Так, у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна отримала аспірантську підготовку (2001-2003рр.) випускниця природничого факультету Іншина Наталія Миколаївна, яка захистила кандидатську дисертацію з біохімії.

У 2009 році закінчила аспірантуру ХНУ імені В.Н. Каразіна на кафедрі органічної хімії та захистила дисертацію на тему: „Синтез та хімічне модифікування гетероциклічних сполук на основі 1,2,4-оксадіазолів” Харченко Юлія Володимирівна, автор близько 20 наукових та методичних робіт, провідний викладач органічної хімії та органічного синтезу.

kafedra 601e9

Сьогодні кафедра хімії та МНХ – потужний навчально-науковий підрозділ університету. Кафедра є випусковою за спеціальностями 014 Середня освіта (Хімія) та 102 Хімія і відповідно до ліцензій здійснює підготовку за освітніми рівнями «Бакалавр» та «Магістр». Крім того, на кафедрі здійснюється хімічна підготовка студентів біологічних та географічних спеціальностей.

Професорсько-викладацький склад кафедри має вагомий науковий доробок, викладачі взяли участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, є авторами статей у наукових закордонних виданнях та у виданнях, що входять до наукометричних баз SCOPUS, WS та Google Scholar.

Викладачі кафедри є авторами понад 20 підручників та навчальних посібників, які мають гриф МОН України та університету.

На кафедрі хімії та методики навчання хімії працює дві науково-дослідних лабораторії: «Лабораторія фізико-хімічних досліджень», керівник – кандидат хімічних наук, В.В.Бугаєнко і «Лабораторія хіміко-екологічного моніторингу довкілля», керівник – кандидат хімічних наук, доцент Г.Я. Касьяненко. На кафедрі виконуються дослідження в рамках колективної теми «Хіміко-екологічний моніторинг річкових басейнів Сумської області».

Члени кафедри хімії та методики навчання хімії щорічно залучаються до проведення обласних і загальноміських учнівських олімпіад з хімії. На лабораторній базі кафедри проводиться обласний експериментальний тур олімпіади з хімії.

На кафедрі працюють проблемні групи, в роботі яких беруть активну участь студенти, зокрема «Методика навчання хімії у сучасній школі» – керівник О.М. Бабенко, «Аналітична хімія довкілля» – керівник М.М. Більченко, «Хімія йонних розплавів» – керівник В.В. Бугаєнко, «Проблеми екологічної хімії» – керівник Г.Я. Касьяненко,   «Електрохімія розчинів і розплавів» – керівник З.М. Проценко, «Хімія хітозану» – керівник А.М. Скляр, «Гетероциклічні сполуки» – керівник Ю.В. Харченко. Мета діяльності проблемних груп – формування в студентів професійної готовності до здійснення майбутньої фахової діяльності, розвиток дослідницької компетенції, творчої активності. За останні роки викладачами кафедри підготовлено 15 студентів – призерів Всеукраїнської олімпіади з хімії та конкурсів наукових робіт.

problem group1 592b9problem group2 0d990


Кафедра має належну матеріально-технічну базу, яка забезпечує виконання головних завдань щодо підготовки фахівців із вищої освіти. Лабораторні і практичні заняття проводяться в 6 спеціалізованих лабораторіях, що мають базове та спеціалізоване обладнання: лабораторії органічної хімії та органічного синтезу, аналітичної хімії, неорганічної хімії та хімічної технології, біологічної та біоорганічної хімії, фізичної хімії, методики навчання та викладання хімії. Кафедра хімії має 4 наукових лабораторій: органічного синтезу, хімії високомолекулярних сполук, аналітичної хімії довкілля, фізико-хімічного аналізу, спектрометрії,

Кілька останніх десятиліть кафедра хімії та методики навчання хімії СумДПУ імені А.С. Макаренка є осередком хімічної фахової і наукової підготовки молоді на Сумщині. Близько 50 випускників кафедри захистили дисертації кандидата та доктора наук, стали науковцями та викладачами в університетах м. Суми і України.

Alt Text

БІЛЬЧЕНКО МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ

кандидат хімічних наук, доцент

Детальніше
Alt Text

КАСЬЯНЕНКО ГЕННАДІЙ ЯКОВИЧ

кандидат хімічних наук, доцент

Детальніше
Alt Text

СКЛЯР АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

кандидат хімічних наук, доцент

Детальніше

БУГАЄНКО ВАЛЕРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

bugaenkoКандидат хімічних наук, доцент відмінник Освіти України.

Народився 1 серпня 1947 року у с. В. Будки Недригайлівського району Сумської області у сім’ї службовців (мати – вчитель).

Закінчив Cумську середню школу № 9 у 1965 році. З 1965 по 1970 роки навчався на природничому факультеті Сумського державного педагогічного інституту імені А.С. Макаренка, який закінчив з відзнакою.

У 1972 – 1975 роках виконував дисертаційне дослідження з неорганічної хімії у відділі Електрохімії розплавлених солей Інституту загальної і неорганічної хімії імені В.І. Вернадського АН України. З 1975 року працює у Сумському державному університеті імені А.С. Макаренка на посадах викладача фізичної і колоїдної хімії, старшого викладача, доцента, проректора з питань наукової роботи, першого проректора, професора, завідувача кафедри хімії та методики навчання хімії.

Має понад 80 публікацій з неорганічної та фізичної хімії. Серед них монографії, навчальні посібники та патенти на винаходи. Під керівництвом Бугаєнка В.В. співробітниками кафедри виконано 31 дослідних проектів, з них 7 на замовлення департаменту науково-технологічного розвитку МОН України.


СЕНЧУРІН ЄГОР ВАСИЛЬОВИЧ

senchurin 4017aСенчурін Єгор Васильович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри хімії Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, «Відмінник освіти України».

Народився в 1942 році в с. Зноб-Трубчевське, Середино-Будського району, Сумської області в сім’ї селянина.

Після закінчення середньої школи працював токарем в м. Калінінграді. В 1962році вступив до Сумського педагогічного інституту на природничий факультет, закінчивши який працював викладачем кафедри хімії.

В 1971 році вступив до аспірантури в Інститут біохімії АН України у м. Києві. У1975 році, повернувся на рідну кафедру . В 1976 році був призначений деканом природничого факультету, який очолював двадцять років. Звання доцента отримав у 1988році.

Нагороджений Почесним Знаком «За видатні заслуги перед колективом університету» у 2008році.

Проводив плідну наукову та науково-методичну  діяльність. Результати досліджень переважно з медичної біохімії опубліковані у фахових наукових виданнях. Має понад 30 наукових робіт та методичних посібників.


ЧАЙЧЕНКО НАДІЯ НАТАНІВНА

chaichenko dceffДоктор педагогічних наук, професор, «Заслужений працівник освіти України».

Народилася 29 квітня 1942 року в місті Суми, Україна. Закінчила Сумську середню школу № 8.

З 1959 р. по 1964 р. навчалась в Сумському  державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка на природничому факультеті. Закінчила його з відзнакою.

З 1962 р. по 1966 р. працювала викладачем біології, хімії і географії в Новокантакузовській школі Миколаївської області, Шосткинській школі № 5, Шосткинская школі-інтернат.

З 1966 р. по 1969 р. працювала у Сумському державному педагогічному інституті імені А.С. Макаренка асистентом, старшим лаборантом на кафедрах хімії та ботаніки.

З 1970 р.  по 1973р. навчалася в аспірантурі Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР по фаху „методика викладання хімії”. У 1974 р. захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності 13.00.02 – методика навчання хімії.

З 1973 року працювала викладачем на кафедрі хімії Сумського державного педагогічного інституту ім. А.С. Макаренка. У 1976 р. отримала вчене звання «доцент». З 1976 р. по 1987 р. займала посаду завідувача кафедри хімії СДПІ ім. А.С.Макаренка.

З 1994 р. по 1997 р. навчалася в докторантурі Інституту педагогіки АПН України за спеціальністю «методика викладання хімії». У 1998 р. захистила докторську дисертацію й одержала  науковий ступінь доктора педагогічних наук, а у 2001 р. присвоєно вчене звання професора. У 2002 р. призначена на посаду завідуючої кафедри хімії СумДПУ ім. А.С. Макаренка.  У 2005 займала посаду в. о. ректора Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка. У 2005 р. призначена завідувачем кафедри хімії, професором.

З 2006 року працює завідувачем  кафедри теорії та методики вищої професійної освіти, З 2014 р. – завідувачем кафедри андрагогіки та корекційної освіти Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Під керівництвом Надії Натанівни захистилося 10 аспірантів і створена школа молодих учених зі спеціальності теорія та методика навчання хімії.

У 2013році Чайченко Н.Н. нагороджена  Грамотою  управління освіти і науки СумОДА. Має біля 200 публікацій.


ЮХОМЕНКО МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ

Jukhomenko 7ccf7Кандидат хімічних наук, доцент, «Відмінник освіти України».

Народився 3 квітня 1939 року в с. Ялтушків Барського району Вінницької області в робітничій сім’ї. В 1956 р. закінчив Гніванську середню школу ім. А.С. Макаренка з срібною медаллю і вступив на І курс хімічного факультету Чернівецького державного університету.

В 1966 р. захистив кандидатську дисертацію. Після захисту дисертації працював в Тернопільському медичному інституті (1966 – 1969), Уманському педагогічному інституті ім. П.Г. Тичини (1969 – 1975) та Сумському державному педагогічному інституті ім. А.С. Макаренка (нині університет). з 1975 і до цього часу. Протягом (1987 – 2003) виконував обов’язки завідувача кафедрою хімії в СумДПУ.

Юхоменко М.М. є автором біля 80 наукових праць, які опубліковано в журналах: Доповіді АН УРСР, ЖОХ, ЖОрХ, Укр. хім. ж., «Хімія та хімічна технологія», підручник «Основи органічної та біологічної хімії» (для студентів педінститутів Вид-во АН СРСР(1990). Договірні роботи по синтезу фізіологічно-активних  речовин  дозволили створити  на кафедрі хімії добротну лабораторію з органічного синтезу.

Юхоменко М.М. засновник Сумського осередку Наукового товариства ім. Шевченка в м. Суми.

Меню