Наукові об'єкти

Кафедра біології та методики навчання біології

На кафедрі біології та методики навчання біології СумДПУ імені А.С.Макаренка постійно (з 1980-х років) підтримується «Колекція ліній дрозофіл». «Колекція ліній дрозофіл» включає лінію дикого типу та лінії, переважно, з генними мутаціями.

Види роду Drosophila (плодова або оцтова мушка), зокрема Drosophila melanogaster, є класичним модельним об’єктом генетики, використання якого у науці та викладацькій практиці і до тепер лишається актуальним. Цей об’єкт є порівняно недорогою та зручною модельною і тест-системою у галузі не лише генетичних, а й екологічних досліджень (цей об’єкт є порівняно недорогою та зручною тест-системою, за допомогою якої провадиться екологічний моніторинг та первинна оцінка мутагенної дії речовин, сполук, ліків, впливу фізичних факторів).

Наразі, «Колекція ліній дрозофіл» використовується для проведення практичних та лабораторних занять із таких дисциплін, як «Генетика з основами селекції» та «Генетичний аналіз» (викладач – кандидат біологічних наук, доцент В.М.Торяник). Достатня кількість мутантних ліній дрозофіли, яка представлена в колекції, дозволяє пропонувати кожному студенту індивідуальне завдання.

При проведенні практичних занять з курсу «Генетика з основами селекції», який є обов'язковим для студентів біологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, студенти знайомляться з біологією, морфологією, генетикою дрозофіли і основами генетичної номенклатури. На лабораторних заняттях студенти засвоюють основні правила роботи з плодовою мушкою. Робоча програма навчальної дисципліни «Генетика з основами селекції» передбачає для кожного студента лабораторні роботи, що включають самостійний аналіз характеру успадкування аутосомних та/або зчеплених зі статтю ознак, а також побудову генетичних карт хромосом дрозофіли.

Знання, уміння та навички із загальної генетики логічно поглиблюються у спеціальному курсі «Генетичний аналіз», що викладається студентам-магістрантам першого року навчання за спеціальністю 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). У «Колекції» наявні лінії, які дозволяють аналізувати різні типи успадкування ознак, експресивність ознак; виявляти різні типи взаємодії неалельних генів; визначати групу зчеплення, у якій локалізований ген, та локус гена тощо. Також, магістранти опановують методику приготування тимчасових препаратів політенних хромосом слинних залоз личинок дрозофіли, що надає студентам можливість самостійно аналізувати цитогенетичні ефекти хромосомних перебудов. На заняттях передбачено індивідуальний аналіз тимчасових препаратів політенних хромосом дрозофіли, виготовлених зі слинних залоз личинок третього віку, гетерозиготних за транслокаціями, інверсіями в Х-хромосомі, за делеціями. Важливо, що студенти мають можливість одночасно аналізувати хромосомні перебудови та фенотипи імаго мутантних ліній.

Підтримання, збереження та розвиток «Колекції ліній дрозофіл» на кафедрі здійснюється завдяки співпраці з такими освітніми установами, як Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, зокрема, кафедрою генетики і цитології, «Колекції ліній дрозофіл» якої у 2013 році, був присвоєний статус Національного надбання України, і кафедрою загальної та медичної генетики Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Колектив викладачів та співробітників кафедри, який опікується утриманням, збереженням та розвитком наукового об’єкта – «Колекція ліній дрозофіл», готовий до співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами та іншими освітніми установами, щодо надання ліній D. melanogaster для проведення лабораторних занять шкільного курсу біології та наукових досліджень, для виконання школярами робіт МАН, а також консультацій щодо цільового добору ліній для певних потреб та умов культивування.

Меню