Освітньо-професійні програми

2020 рік

Бакалавр

Освітньо-професійна програма Географія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Географія. Біологія та здоров'я людини)

Освітньо-професійна програма (Географія. Англійська мова)

Магістр

Освітньо-професійна програма Географія

Освітньо-професійна програма Середня освіта (Географія)

Пропозиції щодо щорічного
перегляду освітньо-професійних програм та їхніх освітніх компонентів з метою вдосконалення
приймаються до 20 березня поточного року. 

Зворотній зв'язок

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Освітньо-професійні програми враховують вимоги Закону України «Про вищу освіту», Національної рамки кваліфікацій, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341 (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 509 від 12.06.2019 р. і № 519 від 25.06.2020 р.).

Важливість освітніх програм полягає в необхідності забезпеченні підготовки професіоналів відповідно до Національного класифікатора професій ДК 003:2010 (із змінами, внесеними згідно Наказів Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 923 від 16.08.2012 р., № 1361 від 18.11.2014 р., № 1084 від 02.09.2015 р., № 394 від 04.03.2016 р., № 1328 від 10.08.2016 р., № 1542 від 26.10.2017 р., № 1744 від 30.11.2017 р., № 259 від 15.02.2019 р.), у формуванні інтегральної, загальних та фахових компетентностей, необхідних майбутнім учителям географії та біології і географам для успішного виконання професійних завдань та обов’язків прикладного характеру в галузі сучасної географічної науки, при дослідженнях географічної оболонки як глобальної геосистеми, геосистем менших рівнів, вивченні форм територіальної організації природних і соціально-економічних процесів.

Цілі ОПП відповідають місії та стратегії педагогічного університету (статуту) щодо забезпечення якісної фундаментальної наукової та професійно-прикладної підготовки висококваліфікованих педагогічних працівників та фахівців у галузі географія у північно-східному регіоні України.

Інструменти та обладнання: устаткування, необхідне для виконання навчального плану (картографічне і топографо-геодезичне, метеорологічне та інше обладнання, геологічні колекції, набори для визначення мінералів та гірських порід), туристичне спорядження, технічні засоби навчання, друковані та інтернет-джерела інформації, необхідні в освітньому процесі; використання бази закладів загальної освіти, закладів вищої освіти та інших установ як баз для проведення навчальних і виробничих практик (згідно укладених договорів про співпрацю).

Освітньо-професійні програми містять інтегральну, загальні та професійні (фахові) компетентності, нормативний зміст підготовки та результати навчання фахівців, які здатні вирішувати складні професійні завдання в галузі географії та географічної освіти.

Закінчивши навчання за відповідними рівнями вищої освіти, випускники можуть працювати:

асистентами вчителя, вчителями географії;

асистентами вчителя, вчителями біології та здоров’я людини;

лаборантами (освіта);

організаторами позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми (краєзнавчо-туристична робота);

науковими співробітниками (географія);

географами (фізична та політична географія);

географами-економістами;

фахівцями з розміщення продуктивних сил та регіональної економіки;

організаторами природокористування.

Окрім цього, випускники можуть працювати у різних установах гідрометслужби, геологічних розвідувальних організаціях, у дослідницьких, проектних та бізнесових установах, що займаються географічними, геологічними, регіональними економічними дослідженнями; проблемами моніторингу природного середовища, міжнародного екологічного співробітництва; у структурах державного, регіонального та міського управління, аналітичних центрах, у сфері міського та просторового планування, туризму; комерційних та приватних картографічних підприємствах і організаціях.